نخ جوت

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/11/0713 -16موجودمتفرقه
1399/11/0713 -16موجود اکیج

مطالب مرتبط با نخ جوت

میزان کل واردات و صادرات جوت یک لا در سال 1397

الیاف جوت:

اسم و مشخصات انواع پارچه (قسمت اول)

انواع نخ و الیاف (نخ جوت)

چتایی (جوت)

کاربردنخ جوت