قیمت انواع نخ و الیاف

تیم فروش

آقای صالح ناظمی

بازار نخ و الیاف ایران

خانم سعیدی

خانم شهریاری

قیمت نخ جوت

خانم فرزانه فر