صادرات نخ

محصولات صادراتی

بازار نخ و الیاف ایران صادرکننده انواع نخ و الیاف:

نخ سی اف

نخ بی سی اف

نخ های فیلامنتی

نخ بیلر

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی استر

صادرات نخ و الیاف

صادرات نخ سی اف نخ بی سی اف نخ های فیلامنتی الیاف پلی پروپیلن الیاف پلی استر
images

مهندس خلیلی

کارشناس بازرگانی

محصولات صادراتی