انتشار : 30 آذر 1394 | بروزرسانی : 17 تیر 1400

قیمت روز نخ پلی استر اسپان

جدول قیمت :

تاریخ بروزرسانینوع کالانمرهقیمت به تومان توضیحات
1401/03/01نخ پنبه30165000اپن اند (تحویل 2هفته ای)
1401/03/01الیاف پنبه 114000 تاجیک
1401/02/28نخ ویسکوز40/1136000رینگ (کیفیت عالی+ تضمین رنگ)
1401/02/28نخ اسپان30/193000 رینگ (ایرانی) کیفیت عالی -تضمین دار
1401/02/26نخ FDY75/3660300براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ FDY100/3659100براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ FDY150/4858800براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ FDY300/9655600براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ FDY450/28854700براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ میکروفیلامنت150/288موجودمات - چینی
1401/02/26نخ میکروفیلامنت150/144موجودمات - چینی
1401/02/26نخ میکروفیلامنت100/144موجودمات - چینی
1401/02/26نخ میکروفیلامنت75/144موجودمات - چینی
1401/02/26نخ لاکرا20موجود کرورا ترک - سانرایز- هوافون-الافیت (آسه پورا) - آراکرا
1401/02/26نخ لاکرا30موجودهوافون- الافیت (آسه پورا)- نیواستار
1401/02/26نخ لاکرا40موجودکرورا ترک - هوافون - الافیت(آسه پورا)
1401/02/26نخ لاکرا70موجودکرورا ترک - سانرایز- الافیت (آسه پورا)- کرورا
1401/02/26نخ لاکرا140موجودالافیت (آسه پورا)
1401/02/26نخ اسپان30/192000رینگ (ایرانی) کیفیت عالی -تضمین دار
1401/02/26نخ FDY600/28857000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ FDY1000/43257000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/02/26نخ FDY40/42موجودمات - بیلیون
1401/02/26نخ FDY50/24موجودمات - بیلیون
1401/02/26نخ FDY50/36موجودبراق - بیلیون
1401/02/26نخ FDY75/36موجودمات - بیلیون
1401/02/26نخ FDY75/36موجودبراق - بیلیون
1401/02/24نخ FDY75/3659800براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/24نخ FDY100/3658800براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/24نخ FDY150/4857800براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/24نخ FDY300/9655300براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/24نخ FDY450/28854300براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/24نخ FDY600/28856700براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/24نخ FDY1000/43256700براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد
1401/02/20نخ اسپان30/192000چینی رینگ
1401/02/20نخ اسپان40/1104000چینب رینگ
1401/02/20نخ اسپان30/196000چینی اسلپ
1401/02/20نخ ویسکوز30/2129000رینگ (تاب متوسط-380)
1401/02/20نخ سرکیسه دوزی 19000(کیفیت عالی)
1401/02/19نخ پلی استر پنبه10/158500 اپن اند (50/50) بدون شرط
1401/02/20نخ میکروفیلامنت150/14472000چینی
1401/02/20نخ میکروفیلامنت100/14476000چینی
1401/02/20نخ میکروفیلامنت75/14479000چینی
1401/02/19نخ اسپان30/189500رینگ (ایرانی) کیفیت عالی -تضمین دار
1401/02/18نخ پنبه30/2180000کارد رینگ
1401/02/17نخ لاکرا20شروع قیمت از 400000( کرورا ترک - سانرایز- هوافون-الافیت (آسه پورا) - آراکرا - نیواستار)
1401/02/17نخ لاکرا30500000(هوافون- الافیت (آسه پورا)- نیواستار )
1401/02/17نخ لاکرا40398000(کرورا ترک - هوافون - الافیت(آسه پورا) )
1401/02/17نخ لاکرا70415000(کرورا ترک - سانرایز- الافیت (آسه پورا)- کرورا )
1401/02/17نخ لاکرا140415000( الافیت (آسه پورا) )
1401/02/17نخ FDY75/3659800براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/17نخ FDY100/3658800 براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/17نخ FDY150/4857800براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/17نخ FDY300/9655300براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/17نخ FDY450/28854300براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/17نخ FDY600/28856700براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/17نخ FDY1000/43256700براق - ایرانی - در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.
1401/02/11نخ اسپان30/2100500رینگ (تاب 470) حمل از اصفهان
1401/02/11نخ پلی استر پنبه10/158500اپن اند (50-50)
1401/02/11نخ ویسکوز30/1115000رینگ ایرانی
1401/02/10نخ ویسکوز30/1115000رینگ - ایرانی
1401/02/10نخ اسپان30/189000رینگ (ایرانی) کیفیت عالی -تضمین دار)
1401/02/10نخ لاکرا20شروع قیمت از 400000(کرورا ترک - سانرایز- هوافون-الافیت (آسه پورا) - آراکرا - نیواستار)
1401/02/10نخ لاکرا30شروع قیمت از 500000(هوافون- الافیت (آسه پورا)- نیواستار )
1401/02/10نخ لاکرا40 405000(کرورا ترک - هوافون - الافیت(آسه پورا) )
1401/02/10نخ لاکرا70 415000(کرورا ترک - سانرایز- الافیت (آسه پورا)- کرورا)
1401/02/10نخ لاکرا140 موجود( الافیت (آسه پورا) )
1401/02/10نخ مونوفیلامنت30 موجودنیمه مات _ ویتکس-گاندی
1401/02/10نخ مونوفیلامنت20 موجودنیمه مات _ جی کورین
1401/02/10نخ پلی استر پنبه10/1 58500 اپن اند (50-50) موجود در اصفهان
1401/01/28نخ پنبه30/1189000کامپکت هندی
1401/01/28نخ پنبه30/1192500کامپکت ازبک
1401/01/28نخ پلی استر ویسکوز30/195500رینگ
1401/01/25نخ سرکیسه20/819000درجه 1
1401/01/24نخ ویسکوز30/1موجودرینگ
1401/01/24نخ ویسکوز30/1موجودورتکس
1401/01/22نخ پنبه10/1135000ورتکس
1401/01/22نخ پنبه30/1150000ورتکس
1401/01/22نخ پنبه30/1179000شانه شده (پنبه تاجیک)
1401/01/22نخ FDY50/24موجودمات - بیلیون - ام سی
1401/01/22نخ FDY50/36موجودبراق - بیلیون - ام سی
1401/01/22نخ FDY75/36موجودمات - بیلیون - ام سی
1401/01/22نخ FDY75/36موجودبراق - بیلیون
1401/01/22نخ لاکرا20شروع قیمت از 435000( کرورا ترک - سانرایز- هوافون-الافیت (آسه پورا) - آراکرا - نیواستار)
1401/01/22نخ لاکرا30شروع قیمت از 500000( هوافون- الافیت (آسه پورا)- نیواستار )
1401/01/22نخ لاکرا40شروع قیمت از 412000(کرورا ترک - هوافون - الافیت(آسه پورا) )
1401/01/22نخ لاکرا70شروع قیمت از 420000(کرورا ترک - سانرایز- الافیت (آسه پورا)- کرورا )
1401/01/22نخ لاکرا140شروع قیمت از 420000( الافیت (آسه پورا) )
1401/01/22نخ سی اف600 - 900-1800 61000سفید
1401/01/22نخ سی اف600 - 900-1800 62000مشکی
1401/01/22نخ سی اف600 - 900-1800 63000رنگی
1401/01/22نخ سی اف100056000سفید
1401/01/22نخ سی اف100057000مشکی
1401/01/22نخ سی اف100058000رنگی
1401/01/22نخ بی سی اف1000 تا 120057000سفید
1401/01/22نخ بی سی اف1000 تا 120057300مشکی
1401/01/22نخ بی سی اف1000 تا 120057500کرم -پرتقالی
1401/01/22نخ بی سی اف150055000سفید
1401/01/22نخ بی سی اف150055300مشکی
1401/01/22نخ بی سی اف150055500کرم - پرتقالی
1401/01/20نخ ویسکوز30/1موجودرینگ
1401/01/20نخ ویسکوز30/1موجودورتکس
1401/01/20نخ اسپان30/1موجودرینگ (چینی و ایرانی)
1401/01/20نخ ميكروفیلامنت75/144موجودچینی
1401/01/20نخ ميكروفیلامنت100/144موجودچینی
1401/01/20نخ ميكروفیلامنت75/144موجودچینی
1401/01/16نخ پلی استر ویسکوز30/1موجودرینگ
1401/01/16نخ پنبه30/1موجوداپن
1401/01/16نخ ویسکوز30/1موجودرینگ
1401/01/16نخ لاکرا20موجودهوافون - الافیت (آسه پورا)
1401/01/16نخ لاکرا30موجودهوافون - الافیت (آسه پورا)
1401/01/16نخ لاکرا40موجودسانرایز -هوافون - الافیت (آسه پورا) - کرورا
1401/01/16نخ لاکرا70موجودسانرایز - الافیت (آسه پورا) - کرورا
1401/01/16نخ لاکرا140موجودالافیت (آسه پورا)
1401/01/16نخ مونوفیلامنت3090000نیمه مات - ویتکس
1401/01/16نخ FDY50/36موجودبراق - ویتکس
1401/01/16نخ FDY50/24موجودمات- ویتکس
1401/01/16نخ میکروفیلامنت150/288موجودمات چینی
1401/01/16نخ میکروفیلامنت150/144موجودمات چینی
1401/01/16نخ میکروفیلامنت100/144موجودمات چینی
1401/01/16نخ میکروفیلامنت75/144موجودمات چینی
1401/01/15نخ لاکرا20موجودکرورا ترک-سانرایز- هوافون-الافیت (آسه پورا)
1401/01/15نخ لاکرا30موجودهوافون
1401/01/15نخ لاکرا40موجودکرورا ترک - هوافون - الافیت(آسه پورا)
1401/01/15نخ لاکرا70موجودسانرایز- الافیت (آسه پورا)- کرورا
1401/01/15نخ FDY75/3656700براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/15نخ FDY100/3655500براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/15نخ FDY150/4855000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/15نخ FDY300/9654500براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/15نخ FDY450/28854000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/15نخ FDY600/28854000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/15نخ FDY1000/43254500براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد)
1401/01/09نخ مونوفیلامنت3085000نیمه مات ویتکس
1401/01/09نخ لاکرا20شروع قیمت از 4350002021 (سانرایز - آراکرا - هوافون - آسه پورا - wovers)
1401/01/09نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون - آسه پورا - کرورا ترک)
1401/01/09نخ لاکرا40شروع قیمت از 4100002021 (هوافون - آسه پورا - کرورا ترک)
1401/01/09نخ لاکرا70شروع قیمت از 4050002021 (سانرایز- آسه پورا - کرورا )
1401/01/09نخ DTY (ترویرا) 100/48موجودساده / مینگل
1401/01/09نخ DTY (ترویرا) 150/48موجودساده / مینگل
1401/01/09نخ DTY (ترویرا) 300/96موجودساده / مینگل
1401/01/07نخ لاکرا20موجود2021 (سانرایز - آراکرا - هوافون - آسه پورا - wovers)
1401/01/07نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون - آسه پورا - کرورا ترک)
1401/01/07نخ لاکرا40موجود2021 (هوافون - آسه پورا - کرورا ترک)
1401/01/07نخ لاکرا70موجود2021 (سانرایز- آسه پورا - کرورا ویتنام)
1400/12/19نخ DTY (ترویرا) 100/48موجودساده / مینگل
1400/12/18نخ DTY (ترویرا) 150/48موجودساده / مینگل
1400/12/18نخ DTY (ترویرا) 300/96موجودساده / مینگل
1400/12/18نخ میکروفیلامنت150/288موجودمات - چینی
1400/12/18نخ میکروفیلامنت150/144موجودمات - چینی
1400/12/18نخ میکروفیلامنت100/144موجودمات - چینی
1400/12/18نخ میکروفیلامنت75/144موجودمات - چینی
1400/12/19نخ FDY75/3655600براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/19نخ FDY100/3654500براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/19نخ FDY150/4853500براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/19نخ FDY300/9651200براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/19نخ FDY450/28850100براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/19نخ FDY1000/43253100براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/18نخ مونوفیلامنت3083000نیمه مات _ ویتکس
1400/12/16نخ میکروفیلامنت150/288موجود مات - چینی
1400/12/16نخ میکروفیلامنت150/144موجود مات - چینی
1400/12/16نخ میکروفیلامنت100/144موجود مات - چینی
1400/12/16نخ میکروفیلامنت75/144موجود مات - چینی
1400/12/16نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 70موجودسانرایز
1400/12/15نخ سرکیسه دوزی17500کیفیت عالی
1400/12/15نخ پنبه10/1120500اپن اند (الیاف تاجیک)
1400/12/15نخ پنبه7/1117000اپن اند (الیاف ازبک)
1400/12/15نخ پلی استر پنبه30/184000اپن اند (80/20) موجود در تهران - مخصوص گردبافی
1400/12/15نخ ویسکوز30/2114000رینگ (کم تاب)
1400/12/14نخ اسپان20/155500اپن اند
1400/12/14نخ اسپان16/159500اپن اند
1400/12/14نخ اسپان30/1موجودرینگ ويتكس
1400/12/14نخ ویسکوز30/1101500رینگ ایرانی
1400/12/14نخ لاکرا20موجود2021 (سانرایز-آراکرا- کرورا ترک- هوافون-آسه پورا _ wovers)
1400/12/14نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون-کروراترک- آسه پورا )
1400/12/14نخ لاکرا40موجود2021 (کرورا ترک - آسه پورا- هوافون)
1400/12/14نخ لاکرا70موجود2021 (سانرایز- آسه پورا-کرورا ویتنام)
1400/12/11نخ پنبه30/1168000کامپکت هندی
1400/12/11نخ پنبه30/1168000کامپکت ازبک
1400/12/11نخ پنبه30/1173500کامپکت ازبک گلوبال
1400/12/11نخ پنبه16/1112500اپن (آماده حمل)
1400/12/11نخ پنبه20/199000اپن (پودی)
1400/12/11نخ پنبه20/1110000اپن (چله-کیفیت معمولی)
1400/12/11نخ پنبه20/1111500اپن (چله-کیفیت عالی)
1400/12/11نخ پنبه30/1129000اپن (گردباف)
1400/12/11نخ پنبه30/1131000اپن (چله)
1400/12/11نخ پنبه30/1135000اپن (ورتکس)
1400/12/09نخ پنبه20/1110000اپن اند چله - الیاف خارجی
1400/12/09نخ ملانژ اسپان30/195000رینگ - ابری - طوسی - زغالی - مشکی
1400/12/08نخ پنبه16/1111000اپن اند (تحویل اصفهان)
1400/12/08نخ پنبه30/1شروع قیمت از 166000 تا 171000کامپکت-ازبک
1400/12/08نخ پنبه20 - 30 - 40 - 70موجودسانرایز
1400/12/07نخ FDY75/3655400براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/07نخ FDY100/3655300براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/07نخ FDY150/4853300براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/07نخ FDY300/9651900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/07نخ FDY450/28849900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/07نخ FDY1000/43252900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000 تومان کسر میگردد.)
1400/12/07نخ اسپان30/1موجودرینگ ويتكس
1400/12/07نخ اسپان30/1موجودرینگ ام سي
1400/12/05نخ FDY75/3655200براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/12/05نخ FDY100/3654000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/12/05نخ FDY150/4852900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/12/05نخ FDY300/9650900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/12/05نخ FDY450/28849400براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/12/05نخ FDY1000/43252600براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/12/05نخ اسپاندکس50/20موجودسفید
1400/12/05نخ اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ اسپاندکس100/40موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ اسپاندکس150/20موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ اسپاندکس150/40موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/12/05نخ Ity80موجوددور تاب800
1400/12/05نخ Ity135/108 موجود
1400/12/05نخ لاکرا20موجود2021 ( سانرایز-آراکرا- کرورا ترک- هوافون-آسه پورا _ wover)
1400/12/05نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون-کروراترک- آسه پورا )
1400/12/05نخ لاکرا40موجود2021 (کرورا ترک - آسه پورا- هوافون)
1400/12/05نخ لاکرا70موجود2021 (سانرایز- آسه پورا)
1400/12/05نخ میکروفیلامنت150/288 موجودمات - چینی
1400/12/05نخ میکروفیلامنت150/144 موجودمات - چینی
1400/12/05نخ میکروفیلامنت100/144 موجودمات - چینی
1400/12/05نخ میکروفیلامنت75/144 موجودمات - چینی
1400/12/02نخ پلی استر پنبه30/184500اپن اند (80/20) با شرط رنگ -مخصوص گردبافی
1400/11/30نخ FDY75/3655200براق - ایرانی
1400/11/30نخ FDY100/3654000براق - ایرانی
1400/11/30نخ FDY150/4852900براق - ایرانی
1400/11/30نخ FDY300/9650900براق - ایرانی
1400/11/30نخ FDY450/28849400براق - ایرانی
1400/11/30نخ FDY1000/432526000براق - ایرانی
1400/11/30نخ لاکرا202021 ( سانرایز - آراکرا - کرورا ترک - هوافون - آسه پورا)
1400/11/30نخ لاکرا302021 (هوافون-کروراترک )
1400/11/30نخ لاکرا402021 (آسه پورا- هوافون)
1400/11/30نخ لاکرا702021 (سانرایز- آسه پورا)
1400/11/29نخ جایگزین جوت8 الی 13
1400/11/25نخ پنبه20/197000اپن اند (مخصوص پود). محدود. تحویل اصفهان
1400/11/25نخ پنبه20/1120000کارد رینگ خارجی. تحویل اصفهان
1400/11/25نخ پنبه20/1112000اپن اند (مخصوص چله). تحویل هفته آینده
1400/11/23نخ پنبه20/1موجودکارد -ترکمن
1400/11/24نخ پنبه20/1100000اپن پودی
1400/11/24نخ پنبه20/1112000اپن چله
1400/11/24نخ پنبه30/1128000اپن (گردبافت)
1400/11/24نخ پنبه30/1131000اپن (چله)
1400/11/24نخ پنبه30/1135000ورتکس
1400/11/23نخ اسپان16/1موجوداپن
1400/11/21نخ FDY75/3655000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/20نخ FDY75/4855000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY100/3654000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY150/4853000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY300/9650900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY300/14451400براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY300/28852400براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY450/28849400براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY600/19252000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY600/28852500براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY750/43053000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ FDY900/43054000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/21نخ لاکرا20موجود2021 ( سانرایز-آراکرا- کرورا ترک- هوافون-آسه پورا )
1400/11/21نخ لاکرا30موجود2021 ( هوافون-کروراترک )
1400/11/21نخ لاکرا40موجود2021 ( آسه پورا- هوافون )
1400/11/21نخ لاکرا70موجود2021 ( سانرایز- آسه پورا )
1400/11/21نخ میکروفیلامنت150/288موجودمات - چینی
1400/11/21نخ میکروفیلامنت150/144موجودمات - چینی
1400/11/21نخ میکروفیلامنت100/144موجودمات - چینی
1400/11/21نخ میکروفیلامنت75/144موجودمات - چینی
1400/11/19نخ FDY75/3655200براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/19نخ FDY100/3654000براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/19نخ FDY150/4852900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/19نخ FDY300/9650900براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/19نخ FDY450/28849400براق - ایرانی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1200 تومان کسر میگردد.)
1400/11/19نخ سرکیسه دوزی17500(کیفیت عالی)
1400/11/19نخ FDY40/2474500مات - بیلیون (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد. )
1400/11/19نخ FDY50/2471500مات - بیلیون (در صورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد. )
1400/11/19نخ FDY50/2470000مات - ام سی(در صورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد. )
1400/11/18نخ پلی استر پنبه30/175000اپن 80/20
1400/11/18نخ پلی استر پنبه20/161000اپن 80/20 (باشرط)
1400/11/18نخ پلی استر پنبه20/157000اپن 80/20 (بدون شرط)
1400/11/18نخ پلی استر پنبه10/157000اپن 80/20 (با شرط)
1400/11/18نخ لاکرا20موجود2021 ( سانرایز-کرورا ترک- هوافون-آسه پورا )
1400/11/18نخ لاکرا30موجود2021 ( هوافون-کروراترک)
1400/11/18نخ لاکرا40موجود2021 ( آسه پورا- هوافون )
1400/11/18نخ لاکرا70موجود2021 ( سانرایز- آسه پورا )
1400/11/16نخ پنبه20/1100000 اپن پودی
1400/11/16نخ پنبه30/1128000 اپن
1400/11/16نخ پنبه30/1133000 اپن (الیاف ترکیبی -کیفیت عالی)
1400/11/16نخ پنبه30/1136000ورتکس
1400/11/16نخ پلی استر ویسکوز30/185000رینگ
1400/11/16نخ لاکرا20 - 30 - 40 -70موجود2021 سانرایز
1400/11/14نخ سرکیسه دوزی17500کیفیت عالی
1400/11/14نخ اسپان20/156500اپن
1400/11/14نخ اسپان16/160000اپن
1400/11/14نخ ویسکوز30/1موجودورتکس
1400/11/14نخ پلی استر ویسکوز30/185000رینگ
1400/11/13نخ FDY75/36موجودبراق - ایرانی
1400/11/13نخ FDY100/36موجودبراق - ایرانی
1400/11/13نخ FDY150/48موجودبراق - ایرانی
1400/11/13نخ FDY300/96موجودبراق - ایرانی
1400/11/13نخ FDY450/288موجودبراق - ایرانی
1400/11/13نخ لاکرا20شروع قیمت از 4550002021 (کرورا ترک- سانرایز- هوافون-آسه پورا- نیواستار -آراکرا-ایندوراما)
1400/11/13نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون-کروراترک)
1400/11/13نخ لاکرا40شروع قیمت از 4250002021 (آسه پورا- هوافون )
1400/11/13نخ لاکرا40شروع قیمت از 4300002021 (آسه پورا- سانرایز)
1400/11/12نخ پلی استر پنبه20/26850080/20 کم تاب
1400/11/12نخ پلی استر پنبه20/16200060/40 کیفیت عالی
1400/11/12نخ پلی استر پنبه20/270500کم تاب کیفیت عالی
1400/11/12نخ پنبه20/196500اپن پودی
1400/11/12نخ پنبه20/1101000اپن پودی کیفیت عالی
1400/11/12نخ پنبه20/1112000اپن چله کیفیت عالی
1400/11/12نخ پنبه20/2106000اپن کم تاب
1400/11/12نخ پنبه20/2120000اپن پر تاب
1400/11/12نخ پنبه پلی استر20/18700080/20
1400/11/10نخ پنبه20/1112000اپن چله ای
1400/11/10نخ پنبه16/1112000اپن کیفیت عالی
1400/11/10نخ میکروفیلامنت150/14464000چيني
1400/11/10نخ میکروفیلامنت100/14467000چيني
1400/11/10نخ میکروفیلامنت75/14469000چيني
1400/11/10نخ DTY (ترویرا)100/4853800ساده سفید
1400/11/10نخ DTY (ترویرا)150/4848900ساده/مينگل- سفيد
1400/11/10نخ DTY (ترویرا)300/9647800ساده/مينگل- سفيد
1400/11/10نخ لاکرا20شروع قیمت از 455000 2021 (کرورا ترک- سانرایز- هوافون-آسه پورا- نیواستار -آراکرا-ایندوراما)
1400/11/10نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون-کروراترک )
1400/11/10نخ لاکرا40 شروع قیمت از 4200002021 ( آسه پورا- هوافون)
1400/11/10نخ لاکرا70 شروع قیمت از 4300002021 ( سانرایز- آسه پورا- هوافون -کروراترک)
1400/11/09نخ اسپان30/175500رینگ (مخصوص گردبافی)
1400/11/09نخ اسپان30/2موجودرینگ
1400/11/09نخ اسپان10/153000اپن
1400/11/09نخ اسپان20/1موجوداپن
1400/11/09نخ اسپان16/1موجوداپن
1400/11/07نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 70موجودسانرایز
1400/11/06نخ ویسکوز30/189000ورتکس
1400/11/06نخ ویسکوز30/1100000رینگ
1400/11/06نخ پنبه20/1112000اپن چله ای کیفیت عالی
1400/11/06نخ پنبه16/1112000اپن کیفیت عالی
1400/11/06نخ پلی استر پنبه20/160000اپن (80/20)
1400/11/06نخ پلی استر پنبه30/176000اپن (80/20)
1400/11/06نخ پلی استر پنبه30/185000اپن (80/20)
1400/11/06نخ اسپان20/175500اپن
1400/11/06نخ اسپان16/175500اپن
1400/11/06نخ پنبه30/1129000اپن اند گردبافی
1400/11/06نخ پنبه30/1132500اپن اند تخت بافی
1400/11/06نخ پنبه20/1125000 کاردینگ گردبافی
1400/11/06نخ پنبه20/1141000کاردینگ گردبافی
1400/11/06نخ لاکرا20شروع قیمت از 455000 2021 (کرورا ترک- سانرایز- هوافون-آسه پورا- نیواستار -آراکرا-ایندوراما)
1400/11/06نخ لاکرا30موجود2021 (آسه پورا- هوافون)
1400/11/06نخ لاکرا40شروع قیمت از 4200002021 (هوافون)
1400/11/06نخ لاکرا70شروع قیمت از 4300002021 ( سانرایز- آسه پورا- هوافون -کروراترک )
1400/11/06نخ Ity80موجوددور تاب800
1400/11/06نخ Ity135/108موجود
1400/11/05نخ پنبه20/1125000رینگ گردبافی
1400/11/05نخ اسپان30/175500رینگ ایرانی
1400/11/05نخ اسپان30/176500رینگ خارجی
1400/11/04نخ اسپان30/1100000 رینگ مشکی(چینی)
1400/11/04نخ اسپان30/1106000رینگ سرمه ای (چینی)
1400/11/04نخ پنبه30/1موجوداپن اند - تحویل فوری
1400/11/04نخ پنبه20/1158000شانه رینگ
1400/11/04نخ پنبه20/1152000کارد گردبافی
1400/11/04نخ اسپان30/175500 رینگ ایرانی
1400/11/04نخ اسپان30/176500 رینگ خارجی
1400/11/04نخ ویسکوز30/189000ایرجت
1400/11/03نخ پلی استر پنبه 10/167700 اپن (50/50)
1400/11/03نخ پلی استر پنبه 20/172000 اپن (50/50) بدون شرط رنگ
1400/11/03نخ پنبه 10/1117500 اپن الیاف ازبک
1400/11/03نخ پنبه پلی استر30/1129000 اپن
1400/11/03نخ پلی استر ویسکوز30/185000رینگ
1400/11/03نخ پلی استر ویسکوز40/197000رینگ
1400/11/02نخ FDY40/2474800براق - چینی
1400/11/02نخ FDY50/2471500براق - چینی
1400/11/02نخ FDY75/3657000مات - چینی
1400/11/02نخ FDY150/4854000براق - چینی
1400/11/02نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 70 موجودسانرایز
1400/10/29نخ ویسکوز30/1100000رینگ
1400/10/29نخ ویسکوز30/190000ورتکس
1400/10/29نخ ویسکوز30/2112500رینگ با تاب 480
1400/10/29نخ میکروفیلامنت150/288موجودمات - چینی
1400/10/29نخ میکروفیلامنت150/144موجودمات - چینی
1400/10/29نخ میکروفیلامنت100/144موجودمات - چینی
1400/10/29نخ میکروفیلامنت75/144موجودمات - چینی
1400/10/29نخ ترویرا (dty)150/4856000مشکی
1400/10/29نخ ترویرا (dty)150/4851000سفید
1400/10/29نخ ترویرا (dty)300/9651000سفید
1400/10/28نخ ویسکوز30/1100000رینگ
1400/10/28نخ ویسکوز30/190000ورتکس
1400/10/28نخ ویسکوز30/2112500رینگ با تاب 4800
1400/10/28نخ اسپان16/1موجوداپن اند
1400/10/28نخ اسپان20/1موجوداپن اند
1400/10/28نخ پنبه20/1110500اپن اند تاری
1400/10/28نخ پنبه20/198000اپن اند پودی
1400/10/28نخ پنبه30/1131000اپن اند ایرانی
1400/10/28نخ پنبه30/1140000 رینگ کارد ایرانی
1400/10/28نخ لاکرا20 - 30 - 40 -70موجودسانرایز
1400/10/27نخ پنبه30/1موجودرینگ شانه ایرانی (کیفیت عالی -بارموجود)
1400/10/27نخ پنبه10/1موجوداپن پودی
1400/10/27نخ پنبه16/1موجوداپن (تضمینی)
1400/10/27نخ پنبه20/1موجوداپن پودی
1400/10/27نخ پنبه20/1موجوداپن چله ای
1400/10/27نخ پنبه30/1موجوداپن
1400/10/27نخ ویسکوز30/1100000رینگ
1400/10/27نخ ویسکوز30/190000ورتکس
1400/10/27نخ لاکرا20شروع قیمت از 460000 2021 (کرورا ترک- سانرایز- هوافون-آسه پورا- نیواستار -آراکرا-ایندوراما)
1400/10/27نخ لاکرا30موجود 2021 (سانرایز- هوافون-آسه پورا )
1400/10/27نخ لاکرا40شروع قیمت از 4150002021 (سانرایز-آسه پورا- هوافون )
1400/10/27نخ لاکرا70شروع قیمت از 4300002021 ( سانرایز- آسه پورا- هوافون -کروراترک )
1400/10/27نخ سرکیسه دوزی17500(کیفیت عالی)
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)100/4862000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)450/19252000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)150/28870000سوپر
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)1500/38453500سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)50/4871000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)150/28868000مات
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)75/4866000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)75/7271000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)75/14473000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/14457500ملانژ
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/14453000سفید صفر تاب
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/14458000مشکی صفر تاب
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)400/19254000سوپر
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/9656500ملانژ
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/19254000سوپر
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)600/19252000سفید صفر تاب
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/57668000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)100/14465000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)100/14470000مشکی
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)150/14468000مشکی
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)150/14463000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)100/4857000مشکی
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/9651000سفید
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)300/9656000مشکی
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)150/4856000مشکی
1400/10/27نخ ترویرا (DTY)150/4851000سفید
1400/10/26نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 70موجودسانرایز
1400/10/25نخ پلی استر پنبه30/173000اپن اند تخت باف
1400/10/25نخ پلی استر پنبه30/184000اپن اند گرد باف
1400/10/25نخ FDY75/36موجودبراق - ایرانی
1400/10/25نخ FDY100/36موجودبراق - ایرانی
1400/10/25نخ FDY150/48موجودبراق - ایرانی
1400/10/25نخ FDY300/96موجودبراق - ایرانی
1400/10/25نخ FDY450/288موجودبراق - ایرانی
1400/10/23نخ پنبه10/197000اپن پودی
1400/10/23نخ پنبه16/1112500اپن (تضمینی)
1400/10/23نخ پنبه20/1100000اپن پودی
1400/10/23نخ پنبه20/1112500اپن چله ای
1400/10/23نخ پنبه30/1128000اپن
1400/10/23نخ پنبه30/1133000اپن (کیفیت تضمینی -بارموجود)
1400/10/23نخ پنبه30/1165000رینگ شانه ایرانی
1400/10/23نخ پنبه30/1171000رینگ شانه ایرانی
1400/10/23نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 70موجودسانرایز
1400/10/19نخ سرکیسه دوزی20/817500
1400/10/19نخ پنبه20/1موجوداپن اند
1400/10/19نخ پنبه10/1موجوداپن اند
1400/10/19نخ ویسکوز30/1موجودرینگ
1400/10/19نخ ویسکوز30/1موجودورتکس
1400/10/19نخ اسپان16/1موجوداپن اند
1400/10/19نخ اسپان20/1موجوداپن اند
1400/10/19نخ اسپان30/1موجوداپن اند
1400/10/18نخ لاکرا20موجود20 - 2021 ( سانرایز )
1400/10/18نخ لاکرا30موجود20 - 2021 ( سانرایز )
1400/10/18نخ لاکرا40موجود20 - 2021 ( سانرایز )
1400/10/18نخ لاکرا70موجود20 - 2021 ( سانرایز )
1400/10/14نخ ویسکوز30/1102000رینگ
1400/10/14نخ ویسکوز30/2111000رینگ
1400/10/14نخ پنبه10/6موجود(نمره 10 پنبه 6 لا)
1400/10/14نخ پنبه پلی استر10/5موجوداپن اند (80-20)
1400/10/14نخ پنبه پلی استر10/1موجوداپن اند (50-50)
1400/10/11نخ اسپان30/1موجوداسلب رینگ (ویتکس- چین) بدون انبارداری-اصفهان
1400/10/11نخ لاکرا20موجود2021 سانرایز
1400/10/11نخ لاکرا30موجود2021 سانرایز
1400/10/11نخ لاکرا40موجود2021 سانرایز
1400/10/11نخ لاکرا70موجود2021 سانرایز
1400/10/11نخ FDY75/3657500مات- چینی
1400/10/11نخ FDY75/3658500براق- چینی
1400/10/11نخ FDY150/4854500براق- چینی
1400/10/11نخ FDY75/36موجودبراق - ایرانی
1400/10/11نخ اسپان30/1موجودرینگ - چینی
1400/10/11نخ اسپان40/1موجودرینگ - چینی
1400/10/11نخ میکروفیلامنت150/28863500مات - چینی
1400/10/11نخ میکروفیلامنت150/14465500مات - چینی
1400/10/11نخ میکروفیلامنت100/14468500مات - چینی
1400/10/11نخ میکروفیلامنت75/14471500مات - چینی
1400/10/11نخ FDY100/36موجودبراق - ایرانی
1400/10/11نخ FDY150/48موجودبراق - ایرانی
1400/10/11نخ FDY300/96موجودبراق - ایرانی
1400/10/11نخ FDY450/288موجودبراق - ایرانی
1400/10/11نخ FDY75/3657500مات چینی
1400/10/11نخ FDY75/3658500براق چینی
1400/10/11نخ FDY150/4854500براق چینی
1400/10/11نخ یوموشموجودنقره ایی رنگ (ترکیه ایی)
1400/10/06نخ پنبه20/1101000 اپن (پودی)
1400/10/06نخ پنبه20/1113000اپن (چله)
1400/10/05نخ لاکرا20موجود2021 ( سانرایز )
1400/10/05نخ لاکرا30موجود2021 ( سانرایز )
1400/10/05نخ لاکرا40موجود2021 ( سانرایز )
1400/10/05نخ لاکرا70موجود2021 ( سانرایز )
1400/10/05نخ لاکراانواع نمراتموجود2021 - انواع برندها
1400/10/05نخ اسپان30/180000رینگ (ویتکس)
1400/10/05الیاف هالواز 35500
1400/10/05الیاف سالیداز 25500
1400/10/05الیاف پر کناز 8000
1400/10/05الیاف شبه هالواز 20000سبک با خاصیت برگشت پذیری عالی
1400/10/04نخ اسپان16/157000اپن
1400/10/04نخ اسپان20/153500اپن
1400/10/04نخ پنبه20/1101000اپن (پودی)
1400/10/04نخ پنبه20/1114000اپن (چله)
1400/10/04نخ پنبه30/1130000اپن (گردباف)
1400/10/04نخ پنبه30/1133000اپن (تخت بافت)
1400/10/04نخ پنبه30/1136000ورتکس
1400/10/04نخ پنبه30/1166000شانه (ایرانی)
1400/10/04نخ پنبه30/1175000کامپکت (یوزتکس)
1400/10/04نخ پنبه40/1182500کامپکت (ایرانی)
1400/10/01نخ لاکرا20موجود2021 (کرورا ترک-آسه پورا- نیواستار)
1400/10/01نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون)
1400/10/01نخ لاکرا40موجود2021 (کرورا ترک -آسه پورا)
1400/10/01نخ لاکرا70موجود2021 (آسه پورا)
1400/10/01نخ میکروفیلامنت300/57661500مات - چینی درصورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ اسپان40/189000رینگ چینی
1400/10/01نخ میکروفیلامنت150/28864500مات - چینی درصورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ اسپان30/179500رینگ چینی
1400/10/01نخ FDY75/3662000مات - چینی در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ FDY75/3662000براق- چینی در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ FDY150/4857000براق- چینی در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ میکروفیلامنت100/14469500مات - چینی درصورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ میکروفیلامنت75/14473500مات - چینی درصورت خرید رسمی مبلغ 1000تومان کسر می گردد.
1400/10/01نخ اسپان30/175000رینگ
1400/10/01نخ اسپان40/186000رینگ
1400/10/01نخ پنبه30/1166000شانه
1400/10/01نخ پنبه30/1136000ورتکس
1400/10/01نخ پنبه30/1130000اپن اند
1400/09/30نخ FDY75/3662000مات- چینی در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد.
1400/09/30نخ FDY75/3662000براق- چینی در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد.
1400/09/30نخ FDY150/4861000براق- چینی در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد.
1400/09/30نخ FDY75/36موجودبراق - ایرانی
1400/09/30نخ FDY100/36موجودبراق - ایرانی
1400/09/30نخ FDY150/48موجودبراق - ایرانی
1400/09/30نخ FDY300/96موجودبراق - ایرانی
1400/09/30نخ FDY450/288موجودبراق - ایرانی
1400/09/30نخ لاکرا20موجود(سانرایز -کرورا ترک-آسه پورا- نیواستار )
1400/09/30نخ لاکرا30موجود(سانرایز - هوافون )
1400/09/30نخ لاکرا40موجود(سانرایز - هوافون )
1400/09/30نخ لاکرا70موجود(سانرایز - هوافون )
1400/09/29الیاف ppاز 47000
1400/09/29الیاف هالو38000
1400/09/28نخ ویسکوز30/1103000رینگ
1400/09/28نخ ویسکوز30/190000ورتکس
1400/09/28الیاف ضایعاتی (پرکن)18500
1400/09/28الیاف سالید ریسایکلاز 22500مشکی
1400/09/28الیاف سالید ریسایکلاز 25500خود رنگ
1400/09/28الیاف ویرجیناز 39500خود رنگ
1400/09/27نخ پنبه30/1175000کامپکت ازبک - موجود در تهران - با انبارداری
1400/09/27نخ لاکرا20موجود2021 (سانرایز -کرورا ترک-آسه پورا- نیواستار )
1400/09/27نخ لاکرا30موجود2021 (سانرایز - هوافون )
1400/09/27نخ لاکرا40موجود2021 (سانرایز- کرورا ترک -آسه پورا)
1400/09/27نخ لاکرا70موجود2021 (سانرایز-آسه پورا )
1400/09/23نخ FDY75/36موجودبراق - ایرانی
1400/09/23نخ FDY100/36موجودبراق - ایرانی
1400/09/23نخ FDY150/48موجودبراق - ایرانی
1400/09/23نخ FDY300/96موجودبراق - ایرانی
1400/09/23نخ FDY450/288موجودبراق - ایرانی
1400/09/23نخ بی سی اف1500-200049500سفید
1400/09/23نخ بی سی اف1500-200050000مشکی
1400/09/23نخ اسپان30/1موجوداسلب چینی
1400/09/23نخ پنبه20/1102000اپن پودی
1400/09/23نخ پنبه30/1131500اپن
1400/09/23نخ پنبه20/2130000کارد رینگ (تاب=270)
1400/09/23نخ پنبه20/2132000کارد رینگ (تاب=370)
1400/09/23نخ سرکیسه دوزی17000
1400/09/22نخ پنبه20/2132000رینگ (پرتاب-370)
1400/09/22نخ پلی استر ویسکوز30/288000(تاب =650)
1400/09/20نخ اسپان16/1موجوداپن
1400/09/20نخ پنبه20/1موجوداپن پودی (4لا- 5لا-6لا)
1400/09/20نخ پلی استر ویسکوز30/176000اپن( 80-20)
1400/09/10نخ اسپان30/2موجودرینگ ( با شرط رنگ )
1400/09/08نخ FDY75/3662000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد. ) تحویل 10 روز
1400/09/08نخ FDY75/3662000براق- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد. ) تحویل 10 روز
1400/09/08نخ FDY50/2468000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد. ) تحویل 10 روز
1400/09/08نخ FDY50/3668000براق - چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد. )
1400/09/08نخ FDY150/4861000براق - چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد. )
1400/09/08نخ اسپان30/274000رینگ (فرشی) بدون شرط رنگ
1400/09/08نخ لاکرا20موجود2021 - کرورا ترک-سانرایز -هوافون-آسه پورا- کرورا ویتنام- نیواستار
1400/09/08نخ لاکرا30موجود2021 - سانرایز - هوافون
1400/09/08نخ لاکرا40موجود2021 - کرورا ترک -سانرایز- آسه پورا
1400/09/08نخ لاکرا70موجود2021 - آسه پورا - سانرایز
1400/08/30نخ ویسکوز30/1100000رینگ
1400/08/30نخ ویسکوز30/189500ورتکس
1400/08/30نخ FDY75/3662000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد)
1400/08/30نخ FDY75/3662000براق- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد)
1400/08/30نخ FDY50/2468000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد)
1400/08/30نخ FDY50/3668000براق- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 1300 تومان کسر می گردد)
1400/08/30نخ FDY75/36موجودبراق- ایرانی
1400/08/30نخ FDY100/36موجودبراق- ایرانی
1400/08/30نخ FDY150/48موجودبراق- ایرانی
1400/08/30نخ FDY300/96موجودبراق- ایرانی
1400/08/30نخ FDY450/288موجودبراق- ایرانی
1400/08/30نخ پنبه20/198000اپن پودی
1400/08/30نخ پنبه20/1116000اپن چله
1400/08/30نخ پلی استر پنبه10/147500اپن
1400/08/30نخ پلی استر پنبه12/147500اپن
1400/08/30نخ پلی استر پنبه20/157500اپن
1400/08/30نخ اسپان16/158500اپن اند
1400/08/30نخ اسپان20/154000اپن اند
1400/08/27نخ ویسکوز30/1100000رینگ ایرانی
1400/08/27نخ ویسکوز30/190000ورتکس
1400/08/27نخ پنبه40/1178000کامپکت
1400/08/26الیاف ویسکوزموجودساتری (مشکی -سفید)
1400/08/26نخ fdy75/3662000مات- چینی - در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد.
1400/08/26نخ fdy50/2468000مات- چینی - در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد.
1400/08/26نخ fdy50/24موجودبراق- ایرانی
1400/08/26نخ fdy100/36موجودبراق- ایرانی
1400/08/26نخ fdy150/48موجودبراق- ایرانی
1400/08/26نخ fdy300/96موجودبراق- ایرانی
1400/08/26نخ fdy450/288موجودبراق- ایرانی
1400/08/24نخ اسپان20/155500اپن اند
1400/08/24نخ اسپان16/159000اپن اند
1400/08/24نخ ویسکوز30/190000ورتکس
1400/08/24نخ ویسکوز30/1100000رینگ
1400/08/22الیاف ویسکوزموجودمشکی - سفید
1400/08/22نخ سرکیسه دوزی17000کیفیت عالی
1400/08/18نخ اسپان30/175500رینگ گردبافی
1400/08/18نخ پنبه30/1موجودکامپکت گلوبال
1400/08/18نخ پنبه30/1موجودشانه/کامپکت ایرانی
1400/08/18نخ پنبه40/1موجودکامپکت ایرانی
1400/08/18نخ اسپان30/176000رینگ ایرانی
1400/08/18نخ اسپان30/281000رینگ ایرانی
1400/08/18نخ اسپان30/183500رینگ چینی
1400/08/18نخ ویسکوز30/195500رینگ ایرانی
1400/08/18نخ ویسکوز40/1105000رینگ ایرانی
1400/08/18نخ پنبه30/1موجودشانه/کامپکت ایرانی
1400/08/15نخ پنبه پلی استر10/150000اپن (50-50)
1400/08/15نخ لاکرا20موجود2021 (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- سانرایز- آراکرا)
1400/08/15نخ پنبه40/1موجودکامپکت ایرانی
1400/08/15نخ پنبه20/192000اپن پودی
1400/08/15نخ پنبه20/1101000اپن چله
1400/08/15نخ پنبه30/1117000اپن گردباف
1400/08/15نخ اسپان30/176000رینگ ایرانی
1400/08/15نخ اسپان30/281000رینگ ایرانی
1400/08/15نخ اسپان30/183500رینگ چینی
1400/08/15نخ سرکیسه دوزی16500کیفیت عالی
1400/08/15نخ میکروفیلامنت300/57664000مات - چینی ( درصورت خرید رسمی مبلغ 1300تومان کسر می گردد.)
1400/08/15نخ میکروفیلامنت150/28867000مات - چینی ( درصورت خرید رسمی مبلغ 1300تومان کسر می گردد.)
1400/08/15نخ میکروفیلامنت100/14472000مات - چینی ( درصورت خرید رسمی مبلغ 1300تومان کسر می گردد.)
1400/08/15نخ میکروفیلامنت75/14476000مات - چینی ( درصورت خرید رسمی مبلغ 1300تومان کسر می گردد.)
1400/08/15نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون - سانرایز)
1400/08/15نخ لاکرا40موجود2021 (کرورا ترک - آسه پورا- سانرایز)
1400/08/15نخ لاکرا70موجود(هوافون - آسه پورا - سانرایز)
1400/08/15نخ سی اف 1000 -1500موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/08/15نخ سی اف 1800موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/08/15نخ سی اف 2000موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/08/15نخ FDY75/3661000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد. )
1400/08/15نخ FDY75/3662000براق- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد. )
1400/08/15نخ FDY50/2467000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد. )
1400/08/15نخ FDY50/3668000براق- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد. )
1400/08/15نخ FDY40/2469000مات- چینی (در صورت خرید رسمی مبلغ 13000 تومان کسر می گردد. )
1400/08/15نخ پنبه30/1موجودکامپکت گلوبال
1400/08/15نخ پنبه30/1موجودشانه/کامپکت ایرانی
1400/08/12نخ اسپان30/1موجودویتکس
1400/08/12نخ اسپان30/1موجوداپن با شرط رنگ
1400/08/12نخ سرکیسه دوزی16500موجود(کیفیت عالی)
1400/08/10نخ پنبه10/189000اپن /پودی
1400/08/10نخ پنبه20/192000اپن /پودی
1400/08/10نخ پنبه20/1100000اپن /چله ای
1400/08/10نخ پنبه30/1موجوداپن /گردباف
1400/08/10نخ ویسکوز20/183000اپن
1400/08/10نخ ویسکوز30/184500ورتکس
1400/08/10نخ پلی استر ویسکوز30/184000رینگ
1400/08/10نخ پلی استر ویسکوز30/289000رینگ
1400/08/10نخ لاکرا20موجود2021 (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- تایهو - های سان)
1400/08/10نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون - سانرایز)
1400/08/10نخ لاکرا40موجود2021 (آسه پورا-تایهو- سانرایز)
1400/08/10نخ لاکرا70موجود2021 (آسه پورا - سانرایز)
1400/08/10نخ لاکرا140موجود2021 (هوافون)
1400/08/08نخ سی اف1000 تا 1500موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/08/08نخ سی اف1800موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/08/08نخ سی اف2000موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/08/04نخ لوملت170000هیویس کره
1400/08/04نخ لوملت165000تایوانی
1400/08/04نخ فولد 540125000(تاری پودی)
1400/08/04نخ فولد 300150000(تاری پودی)
1400/08/04نخ مونوفلامنت30شروع قیمت از 78000نیمه مات _ ویتکس-گاندی - جی کورین
1400/08/04نخ مونوفلامنت20شروع قیمت از 71000نیمه مات _ ویتکس چین- گاندی
1400/08/04نخ مونوفلامنت60/4170000براق- تایوان
1400/08/04نخ لمه MXموجودطلایی- نقره ای -بیرنگ- ترک
1400/08/04نخ لمه MHموجودطلایی- ترک
1400/08/04نخ FDY110/1155000سوپربرایت - سفید- جهت پارچه شنی
1400/08/04نخ FDY 50/24موجودمات - چینی
1400/08/04نخ FDY 40/24موجودمات - چینی
1400/08/04نخ مونوفلامنت60/4موجودبراق- هویس کره (نتابیده مخصوص پود)
1400/08/04نخ مونوفلامنت20140000براق- توری کره
1400/08/03نخ ویسکوز30/191500 رینگ گردبافی
1400/08/03نخ ویسکوز40/1100500 رینگ ایرانی
1400/08/03نخ اسپان30/176000 رینگ گردبافی
1400/08/03نخ لاکرا20موجود2021 (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- تایهو - های سان)
1400/08/03نخ لاکرا30موجود2021 (هوافون - سانرایز)
1400/08/03نخ لاکرا40موجود2021 (آسه پورا-تایهو- سانرایز)
1400/08/03نخ لاکرا70موجود2021 (آسه پورا - سانرایز)
1400/08/03نخ لاکرا140موجود2021 ( هوافون )
1400/07/27نخ ویسکوز30/1موجود رینگ ایرانی
1400/07/27نخ اسپان20/155000اپن اند
1400/07/27نخ پنبه10/1موجوداپن اند پودی
1400/07/27نخ پنبه20/1موجوداپن اند پودی
1400/07/27نخ پنبه20/1موجوداپن اند چله
1400/07/27نخ پنبه30/1موجوداپن اند مخصوص گردباف
1400/07/27نخ پنبه30/1موجودشانه کامپکت ایرانی
1400/07/27نخ سی اف1000تا 150054800سفید
1400/07/27نخ سی اف1000تا 150055800مشکی
1400/07/27نخ سی اف1000تا 150057000رنگی
1400/07/27نخ سی اف1800موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/07/27نخ سی اف2000موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/07/20نخ اسپان30/269000رینگ پودی - تاب 520 - با شرط رنگ
1400/07/25نخ پنبه30/1107000اپن مخصوص گردباف
1400/07/25نخ پنبه30/1136000شانه کامپکت ایرانی
1400/07/24نخ اسپان30/2موجودرینگ
1400/07/24نخ پلی استر ویسکوز30/1موجودرینگ
1400/07/24نخ پلی استر ویسکوز30/2موجودرینگ
1400/07/20نخ اسپان30/276500رینگ - تاب 470 - کیفیت عالی
1400/07/24نخ لاکرا20شروع قیمت از4700002021 (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- تایهو - های سان)
1400/07/24نخ لاکرا20شروع قیمت از4700002021 (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- تایهو - های سان)
1400/07/24نخ لاکرا30موجود2021 - سانرایز
1400/07/24نخ لاکرا40 شروع قیمت از4030002021 (کرورا ترک - هوافون -آسه پورا-تایهو- سانرایز)
1400/07/24نخ لاکرا40 شروع قیمت از4030002021 (هوافون -آسه پورا- سانرایز)
1400/07/24نخ اسپان30/1موجودرینگ
1400/07/20نخ اسپان30/277000رینگ - تاب 650 - با شرط رنگ
1400/07/21نخ لاکرا20شروع قیمت از4650002021 (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- تایهو - های سان)
1400/07/21نخ لاکرا30شروع قیمت از 4650002021 (کرورا ترک - آسه پورا- سانرایز)
1400/07/21نخ لاکرا40شروع قیمت از4020002021 (کرورا ترک - هوافون -آسه پورا-تایهو- سانرایز)
1400/07/21نخ لاکرا70شروع قیمت از4020002021 (هوافون -آسه پورا - سانرایز)
1400/07/20نخ پنبه30/1118500 کارد رینگ
1400/07/20نخ پنبه30/1127000 کارد رینگ تاب 530
1400/07/20نخ سرکیسه15500(کیفیت عالی)
1400/07/18نخ پنبه20/193000اپن چله ای
1400/07/18نخ پنبه30/1103000اپن گردباف
1400/07/18نخ ویسکوز30/192000رینگ ایرانی
1400/07/18نخ ویسکوز40/1101000رینگ ایرانی
1400/07/18نخ پلی استر ویسکوز30/1موجودرینگ
1400/07/18نخ پلی استر ویسکوز30/2موجودرینگ
1400/07/18نخ پلی استر ویسکوز30/2موجودرینگ هندی مشکی (65/35)
1400/07/18نخ لاکرا20شروع قیمت از4620002021 - (کرورا ترک-هوافون-آسه پورا- تایهو - های سان)
1400/07/18نخ لاکرا30شروع قیمت از4650002021 - (کرورا ترک - آسه پورا- سانرایز)
1400/07/18نخ لاکرا40شروع قیمت از 4000002021 - (کرورا ترک - هوافون -آسه پورا-تایهو- سانرایز)
1400/07/18نخ لاکرا70شروع قیمت از 4000002021 - (هوافون -آسه پورا-سانرایز)
1400/07/17نخ اسپان30/269000رینگ فرشی تاب 520
1400/07/17نخ اسپان30/1102500اپن اند
1400/07/10نخ پلی استر ویسکوز30/2 106000رینگ - مشکی (65/35) - هندی
1400/07/10نخ پلی استر ویسکوز30/1 73500 (۸۰/۲۰) فریکشن
1400/07/10نخ پلی استر ویسکوز30/1 77500 (۷۰/۳۰) ایرجت
1400/07/10نخ پلی استر ویسکوز30/2 86000(۷۰/۳۰) ایرجت - تاب 530
1400/07/10نخ پنبه30/1 118000کارد رینگ. مخصوص گردبافی
1400/07/10نخ سی اف 1000-1500 موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/07/10نخ سی اف 1800موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/07/10نخ سی اف 2000موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/07/06نخ اسپان30/1 68500رینگ - در صورت خرید رسمی 1200 تومان کسر می گردد.
1400/07/06نخ اسپان30/2 73500رینگ - در صورت خرید رسمی 1200 تومان کسر می گردد.
1400/07/06نخ پلی استرویسکوز30/176500رینگ
1400/07/06نخ پلی استرویسکوز30/283000رینگ
1400/07/06نخ پلی استرویسکوز30/2106000مشکی رینگ هندی (65/35)
1400/07/06نخ پنبه30/1132000کامپکت-گلوبال
1400/07/06نخ پنبه30/1132000کامپکت-یوزتکس
1400/07/06نخ پنبه30/1132000 شانه - ایرانی
1400/07/06نخ پنبه30/1146000 شانه - ایرانی
1400/07/06نخ مونوفیلامنت30شروع قیمت از 78000نیمه مات _ ویتکس-گاندی - جی کورین
1400/07/06نخ مونوفیلامنت20شروع قیمت از 71000نیمه مات _ ویتکس چین- گاندی
1400/07/06نخ مونوفیلامنت20140000براق- توری کره
1400/07/06نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق- هیویس کره (نتابیده مخصوص پود)
1400/07/04نخ پلی استر ویسکوز30/2 106000 (۶۵/۳۵) مشکی (رینگ-هندی)
1400/07/04نخ پنبه30/1 118000کارد (الیاف ازبک). مخصوص گردبافی
1400/07/03نخ پنبه10/1 86000اپن ایرانی
1400/07/03نخ اسپان30/1 62500رینگ بدون شرط
1400/07/03نخ اسپان30/2 68000رینگ
1400/07/03نخ لاکرا20 460000تایهو -2020
1400/07/03نخ لاکرا20 470000تایهو- های سان -2021
1400/07/03نخ لاکرا20 475000هوافون -2021
1400/07/03نخ لاکرا20 485000کرورا ویتنام- 2021
1400/07/03نخ لاکرا20 505000کرورا ترک -2021
1400/07/03نخ لاکرا30 473000هوافون - 2021
1400/07/03نخ لاکرا30 475000سانرایز- آسه پورا-2021
1400/07/03نخ لاکرا40410000هوافون -2021
1400/07/03نخ لاکرا40405000تایهو - 2021
1400/07/03نخ لاکرا40418000سانرایز - آسه پورا -2021
1400/07/03نخ لاکرا40450000کرورا ترک -2021
1400/07/03نخ لاکرا70410000آسه پورا - سانرایز -2021
1400/07/03نخ لاکرا70413000 هوافون - 2021
1400/07/03نخ پنبه30/1132000کامپکت. مارک یوزتکس ازبک
1400/07/03نخ سرکیسه دوزی15500
1400/06/31نخ پنبه30/1 103500اپن ایرانی (الیاف ازبک)
1400/06/31نخ پنبه30/1 102500اپن ایرانی ( مخصوص گردبافی )
1400/06/31نخ پلی استر ویسکوز30/2 106000(۶۵/۳۵) مشکی (رینگ-هندی)
1400/06/31نخ پنبه20/1 موجود رینگ کارد
1400/06/31نخ اسپان30/1 63000رینگ (بدون شرط)
1400/06/31نخ سی اف1000-150047000سفید
1400/06/31نخ سی اف1000-150048000مشکی
1400/06/31نخ سی اف1000-150049000رنگی
1400/06/31نخ مونوفیلامنت20-30موجودنیمه مات - ویتکس
1400/06/30نخ پنبه16/1 94000 اپن ایرانی-مخصوص چله
1400/06/30نخ پنبه20/1 94000 اپن ایرانی-مخصوص چله
1400/06/30نخ پنبه30/1 98500اپن ایرانی-مخصوص چله
1400/06/30نخ پنبه30/1 103500اپن ایرانی (الیاف ازبک)
1400/06/30نخ پنبه30/1 102500اپن ایرانی ( مخصوص گردبافی )
1400/06/30نخ سرکیسه دوزی 15300
1400/06/30نخ پلی استر ویسکوز 30/2 موجود(۶۵/۳۵) رینگ-هندی مشکی
1400/06/29نخ لاکرا20 470000 تایهو - های سان -2021
1400/06/29نخ لاکرا20 480000 هوافون -2021
1400/06/29نخ لاکرا20 515000 کرورا ترک - آسه پورا- سانرایز -2021
1400/06/29نخ لاکرا30475000 هوافون - سانرایز- آسه پورا -2021
1400/06/29نخ لاکرا40410000تایهو
1400/06/29نخ لاکرا40418000سانرایز - آسه پورا -2021
1400/06/29نخ لاکرا40450000کرورا ترک -2021
1400/06/29نخ لاکرا70410000آسه پورا - سانرایز -2021
1400/06/29نخ مونوفیلامنت20 -30 موجودنیمه مات - ویتکس
1400/06/29نخ ترویرا (DTY)100/48 49300ساده / مینگل سفید
1400/06/29نخ ترویرا (DTY)150/48 44700ساده / مینگل سفید
1400/06/29نخ ترویرا (DTY)300/9645200ساده / مینگل سفید
1400/06/29نخ لاستیک NRT40/42111500روغنی - سفید
1400/06/29نخ لاستیک تالتکس100/40172000روغنی - سفید
1400/06/29نخ لاستیک تالتکس110/40172000روغنی - سفید
1400/06/29نخ ویسکوز30/1موجودورتکس
1400/06/29نخ ویسکوز30/1موجودرینگ
1400/06/29نخ پنبه30/1133500کامپکت ایرانی
1400/06/29نخ پنبه30/1134000کامپکت ازبک
1400/06/29نخ پنبه40/1147000کامپکت ایرانی
1400/06/29نخ پنبه30/1103500اپن ایرانی (الیاف ازبک)
1400/06/29نخ پنبه30/1102500اپن ایرانی ( مخصوص گردبافی )
1400/06/29نخ پلی استر ویسکوز30/2106000 (۶۵/۳۵) مشکی (رینگ-هندی)
1400/06/29نخ پنبه16/194000اپن ایرانی. مخصوص چله
1400/06/29نخ پنبه20/194000اپن ایرانی. مخصوص چله
1400/06/29نخ پنبه30/198500اپن ایرانی. مخصوص چله
1400/06/28نخ لاکرا20 از 473000 تا 515000 (هوافون-آسه پورا - سانرایز -کروراترک_تایهو- های سان )
1400/06/28نخ لاکرا30 475000 هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/28نخ لاکرا40 418000سانرایز - آسه پورا_نیواستار - تایهو
1400/06/28نخ لاکرا40 450000کرورا ترک
1400/06/28نخ لاکرا70 410000آسه پورا - سانرایز
1400/06/28نخ لمه MH222000طلایی- نقره ای - ترک
1400/06/28نخ ویسکوز5153000چینی
1400/06/23نخ اسپان30/1موجودرینگ
1400/06/23نخ اسپان30/1موجودرینگ -تضمین دار
1400/06/23نخ اسپان30/1موجودرینگ -چینی
1400/06/23نخ اسپان30/2موجودرینگ
1400/06/23نخ پنبه30/1133000کامپکت ایرانی
1400/06/23نخ پنبه30/1134000کامپکت ازبک
1400/06/27نخ اسپان30/168000 رینگ
1400/06/27نخ اسپان30/169500رینگ گردباف(تضمین رنگ و بافت)
1400/06/27نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس
1400/06/27نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس
1400/06/27نخ پنبه30/1133000کامپکت ایرانی
1400/06/27نخ پنبه30/1134000کامپکت ازبک
1400/06/27نخ پنبه40/1144000کامپکت ایرانی
1400/06/27نخ پلی استر ویسکوز30/2موجودرینگ هندی (65/35) - موجود در اصفهان
1400/06/27نخ ویسکوز30/181500ورتکس
1400/06/27نخ ویسکوز30/193000رینگ
1400/06/23نخ لاکرا20از 473000 تا 515000 (هوافون-آسه پورا - سانرایز -کروراترک_ های سان )
1400/06/23نخ لاکرا30475000 هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/24نخ پنبه پلی استر20/1موجوداپن (80% پنبه 20% پلی استر)
1400/06/24نخ پنبه پلی استر30/1موجوداپن
1400/06/24نخ اسپان30/169500رینگ (مخصوص گردبافی - تضمین رنگ و بافت) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1000 کسر می شود .
1400/06/24نخ اسپان30/275500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1000 کسر می شود .
1400/06/24نخ پنبه10/188000اپن پودی
1400/06/24نخ پنبه16/194000اپن چله
1400/06/24نخ پنبه20/188000اپن پودی
1400/06/24نخ پنبه20/194000اپن چله
1400/06/24نخ پنبه30/1101000اپن گردباف
1400/06/24نخ ویسکوز30/191000رینگ ایرانی
1400/06/23نخ لاکرا40418000سانرایز - آسه پورا_نیواستار
1400/06/23نخ لاکرا40450000کرورا-ترک
1400/06/23نخ لاکرا70410000 آسه پورا و سانرایز
1400/06/22نخ اسپان30/168000رینگ
1400/06/22نخ اسپان30/169500رینگ -تضمین دار
1400/06/22نخ اسپان30/172000رینگ -چینی
1400/06/22نخ اسپان30/276000رینگ
1400/06/22نخ پنبه30/1133000کامپکت ازبک سلطان
1400/06/22نخ پنبه30/1134000کامپکت ازبک گلوبال
1400/06/22نخ پنبه30/1134000کامپکت ایرانی
1400/06/22نخ لاکرا20از 473000 تا 515000(هوافون-آسه پورا - سانرایز -کروراترک_ های سان )
1400/06/22نخ لاکرا30475000هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/22نخ لاکرا40418000سانرایز - آسه پورا_نیواستار
1400/06/22نخ لاکرا40450000 کرورا-ترک
1400/06/22نخ لاکرا70410000آسه پورا و سانرایز
1400/06/21نخ پلی استر پنبه20/1موجوداپن اند (80% پنبه 20% پلی استر) - موجود اصفهان
1400/06/21نخ اسپان30/168000رینگ
1400/06/21نخ اسپان30/169500رینگ -تضمین دار
1400/06/21نخ اسپان30/172000رینگ -چینی
1400/06/21نخ اسپان30/276000رینگ
1400/06/21نخ پنبه30/1134000کامپکت ازبک
1400/06/21نخ پنبه30/1134000کامپکت ایرانی
1400/06/21نخ پلی استر ویسکوز30/177500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/06/21نخ پلی استر ویسکوز30/282500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/06/21نخ ویسکوز30/181000اپن - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1000 کسر می شود .
1400/06/21نخ ویسکوز30/182500ورتکس- بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1000 کسر می شود .
1400/06/21نخ پنبه30/1134000کامپکت ازبک
1400/06/20نخ لاکرا20488000هوافون
1400/06/20نخ لاکرا20515000آسه پورا و سانرایز
1400/06/20نخ لاکرا20520000کرورا -ترک
1400/06/20نخ لاکرا30475000هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/20نخ لاکرا40418000سانرایز- آسه پورا
1400/06/20نخ لاکرا40450000کرورا-ترک
1400/06/20نخ لاکرا40400000نیواستار(محدود)
1400/06/20نخ لاکرا70410000آسه پورا و سانرایز
1400/06/20نخ پنبه16/194000اپن اند
1400/06/20نخ پنبه20/194000اپن اند
1400/06/20نخ پنبه30/198500اپن اند (چله و پود)
1400/06/20نخ مونوفیلامنت30موجوددرجه دو - مخصوص جوراب بافی
1400/06/17نخ لاکرا20493000هوافون
1400/06/17نخ لاکرا20515000آسه پورا و سانرایز
1400/06/17نخ لاکرا20525000کرورا -ترک
1400/06/17نخ لاکرا30475000هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/17نخ لاکرا40418000سانرایز - آسه پورا
1400/06/17نخ لاکرا40450000کرورا-ترک
1400/06/17نخ لاکرا40400000نیواستار (محدود)
1400/06/17نخ لاکرا70410000آسه پورا و سانرایز
1400/06/17نخ پنبه30/1موجودکامپکت گلوبال
1400/06/17نخ پنبه30/1موجودکامپکت یوزتکس
1400/06/17نخ میکروفیلامنت150/144موجودچینی
1400/06/17نخ میکروفیلامنت100/144موجودچینی
1400/06/17نخ میکروفیلامنت75/144موجودچینی
1400/06/17نخ بی سی اف1500 تا 200045000سفید
1400/06/17نخ بی سی اف1500 تا 200045500مشکی
1400/06/17نخ سی اف1000 تا 1500موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/06/17نخ سی اف1800موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/06/17نخ سی اف2000موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/06/16نخ پنبه30/1135500کامپکت گلوبال
1400/06/16نخ پنبه16/194000اپن اند - تحویل فوری -موجود اصفهان
1400/06/15نخ پنبه30/1163000کامپکت یوزتکس
1400/06/15نخ پنبه30/1102000اپن اند گردباف
1400/06/15نخ پنبه20/196000اپن اند تاری
1400/06/15نخ میکروفیلامنت150/14457000چینی
1400/06/15نخ میکروفیلامنت100/14459500چینی
1400/06/15نخ میکروفیلامنت75/14468000چینی
1400/06/15نخ لاکرا20493000هوافون
1400/06/15نخ لاکرا20515000آسه پورا و سانرایز
1400/06/15نخ لاکرا20525000 کرورا -ترک
1400/06/15نخ لاکرا30475000هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/15نخ لاکرا40418000سانرایز- آسه پورا
1400/06/15نخ لاکرا40450000کرورا-ترک
1400/06/15نخ لاکرا40400000نیواستار(محدود)
1400/06/15نخ لاکرا70410000آسه پورا و سانرایز
1400/06/15نخ مونوفیلامنت30موجودمخصوص جوراب بافی (درجات - استوک)
1400/06/15نخ ویسکوز30/193500رینگ
1400/06/14نخ پلی استر ویسکوز30/179000رینگ (بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود)
1400/06/14نخ پلی استر ویسکوز30/284000رینگ (بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .)
1400/06/14نخ اسپان30/170000رینگ (بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود)
1400/06/14نخ پنبه30/1136000کامپکت یوزتکس
1400/06/14نخ پنبه30/1موجودکامپکت گلوبال
1400/06/14نخ پنبه20/1موجود اپن اند جهت حوله بافی
1400/06/14نخ پنبه20/2موجود اپن اند جهت حوله بافی
1400/06/14نخ پنبه30/1104000اپن اند 100%ازبک گردبافی
1400/06/14نخ میکروفیلامنت150/14457000چینی
1400/06/14نخ میکروفیلامنت100/14459500چینی
1400/06/14نخ میکروفیلامنت100/14468000چینی
1400/06/13نخ پلی استر ویسکوز30/1موجودرینگ
1400/06/13نخ پلی استر ویسکوز30/2موجودرینگ (کم تاب)
1400/06/13نخ پلی استر ویسکوز30/2موجودرینگ (پر تاب)
1400/06/13نخ مونوفیلامنت30موجودمخصوص جوراب بافی (درجات - استوک)
1400/06/09نخ اسپان30/1موجودرینگ
1400/06/09نخ اسپان30/2موجودرینگ
1400/06/13نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس-گاندی - جی کورین
1400/06/13نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین- گاندی پیچیده
1400/06/13نخ مونوفیلامنت20موجودبراق- توری کره
1400/06/13نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق- هیویس کره - نانیا تایوان
1400/06/09نخ سرکیسه دوزی 15300
1400/06/07نخ پنبه20/1موجوداپن اند پودی
1400/06/07نخ پنبه20/1موجوداپن اند چله
1400/06/07نخ پنبه30/1موجوداپن اند گردباف
1400/06/07نخ پنبه30/1موجودکامپکت- یوزتکس
1400/06/07نخ پنبه30/1موجودکامپکت- گلوبال
1400/06/07نخ اسپاندکس50/20موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس75/20موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس75/40موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس100/40موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس150/20موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس150/40موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس150/70موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ اسپاندکس300/70موجودسفید -مشکی
1400/06/07نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس - گاندی - جی کورین
1400/06/07نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین- گاندی پیچیده
1400/06/07نخ مونوفیلامنت20موجودبراق - توری کره
1400/06/07نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نانیا تایوان
1400/06/06نخ سرکیسه15300
1400/06/06نخ سی اف1000 تا 1500موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/06/06نخ سی اف1800موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/06/06نخ سی اف2000موجودسفید- مشکی - رنگی
1400/06/06نخ میکروفیلامنت150/144موجودچینی
1400/06/06نخ میکروفیلامنت100/144موجودچینی
1400/06/06نخ میکروفیلامنت75/144موجودچینی
1400/06/06نخ بی سی اف1200 - 3000موجودسفید - مشکی
1400/06/06نخ لاکرا20موجودکرورا ترک-کرورا ویتنام- هوافون -آسه پورا-هایسان- اوشن
1400/06/06نخ لاکرا30موجودکرورا ترک -هوافون - سانرایز- آسه پورا
1400/06/06نخ لاکرا40موجود هوافون - سانرایز - آسه پورا- Aini(چینی)
1400/06/06نخ لاکرا70موجودسانرایز
1400/06/03نخ لاستیک ورلدفلکس40/42104500روغنی - سفید - تایلندی - (تعداد محدود)
1400/06/03نخ لاستیک NRT40/42112500روغنی - سفید - تایلندی - (تعداد محدود)
1400/06/03نخ لاستیک NRT40/42120500روغنی - مشکی - تایلندی - (تعداد محدود)
1400/06/03نخ لاستیک NRT40/100186000روغنی - مشکی - تایلندی - (تعداد محدود)
1400/06/02نخ پلی استر پنبه 40/183500رینگ
1400/06/02نخ سرکیسه دوزی15000
1400/06/01نخ پلی استر ویسکوز30/177500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/06/01نخ پلی استر ویسکوز30/280500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/06/01نخ پنبه20/184000اپن اند (پودی)
1400/06/01نخ پنبه30/187000اپن اند (پودی-عالی)
1400/06/01نخ پنبه30/193500اپن اند (چله)
1400/06/01نخ پنبه30/196000اپن اند (گردباف)
1400/06/01نخ اسپان30/167500رینگ
1400/06/01نخ اسپان30/174000رینگ
1400/06/01نخ پنبه30/1موجودکامپکت ازبک
1400/06/01نخ ویسکوز30/189000رینگ چینی
1400/06/01نخ ویسکوز30/189700رینگ هندی
1400/06/01نخ ویسکوز40/196000رینگ چینی
1400/06/01نخ پنبه30/1103000اپن اند (چله-عالی-الیاف ازبک)
1400/05/23نخ پلی استر ویسکوز30/177500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/23نخ پلی استر ویسکوز30/277500رینگ (کم تاب)
1400/05/23نخ پلی استر ویسکوز30/282500 رینگ (پر تاب) - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/20نخ پنبه30/1118000رینگ-کارد -الیاف ازبک(مخصوص چله)
1400/05/20نخ پنبه30/1133000کامپکت-ازبک
1400/05/20نخ میکروفیلامنت75/144موجودچینی
1400/05/20نخ میکروفیلامنت100/144موجودچینی
1400/05/20نخ میکروفیلامنت150/144موجودچینی
1400/05/19نخ سرکیسه دوزی20/816000200 گرمی
1400/05/19نخ FDY75/48موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY100/48موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY150/48موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY150/144موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY300/96موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY300/144موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY450/288موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ FDY600/288موجودسوپربرایت - سفید
1400/05/19نخ اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/05/19نخ اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/05/19نخ اسپاندکس100/40موجودسفید بدون شرط
1400/05/19نخ اسپاندکس100/40موجودسفید شرط رنگ
1400/05/19نخ اسپاندکس100/40موجودمشکی
1400/05/19نخ اسپاندکس150/20موجودسفید بدون شرط رنگ
1400/05/19نخ اسپاندکس150/20موجودسفید شرط رنگ
1400/05/19نخ اسپاندکس150/20موجودمشکی
1400/05/19نخ اسپاندکس150/40موجودسفید بدون شرط رنگ
1400/05/19نخ اسپاندکس150/40موجودسفید شرط رنگ
1400/05/19نخ اسپاندکس150/40موجودمشکی
1400/05/19نخ اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/05/19نخ اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/05/18نخ پنبه20/192500اپن اند چله
1400/05/18نخ پنبه30/196000اپن اند گردباف
1400/05/18نخ اسپان16/1موجوداپن اند
1400/05/18نخ اسپان20/151000اپن اند
1400/05/17نخ لاکرا20موجودکرورا ترک- هوافون - آسه پورا - های سان - 2021
1400/05/17نخ لاکرا30موجودکرورا ترک -هوافون - سانرایز- آسه پورا 2021
1400/05/17نخ لاکرا40موجود هوافون - آسه پورا - سانرایز - 2021
1400/05/17نخ لاکرا70موجود آسه پورا -سانرایز- بایلو 2021
1400/05/17نخ اسپان30/168500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/17نخ اسپان30/274000رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/16نخ جوت13 - 16موجودمتفرقه
1400/05/16نخ جوت13 - 16موجوداکیج
1400/05/16نخ اسپان30/166500رینگ
1400/05/16نخ اسپان30/272500رینگ
1400/05/16نخ پلی استر ویسکوز30/176500رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/16نخ پلی استر ویسکوز30/279500رینگ کم تاب - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/16نخ پلی استر ویسکوز30/281500رینگ پرتاب - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/16نخ پنبه20/186000اپن پودی
1400/05/16نخ پنبه20/191000اپن چله
1400/05/16نخ پنبه30/195000اپن تخت باف
1400/05/16نخ پنبه30/196000اپن گردباف
1400/05/13نخ ویسکوز30/189500رینگ چینی - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/13نخ ویسکوز30/190000رینگ هندی- بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/13نخ پلی استر ویسکوز 30/176000رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/13نخ پلی استر ویسکوز 30/279500رینگ کم تاب- بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/13نخ پلی استر ویسکوز 30/281500رینگ پرتاب- بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/11نخ پنبه20/186000 اپن (پودی)
1400/05/11نخ پنبه20/190000 اپن (پودی ممتاز)
1400/05/12نخ اسپان40/172500رینگ
1400/05/12نخ پلی استر ویسکوز30/176700رینگ - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/12نخ پلی استر ویسکوز30/279500رینگ (کم تاب) - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/12نخ پلی استر ویسکوز30/281500رینگ (پر تاب) - بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/10نخ پنبه20/193500 اپن (چله)
1400/05/11نخ پنبه30/196000 اپن (گردباف)
1400/05/11نخ پنبه30/196000 اپن (تخت باف)
1400/05/10نخ لاکرا20موجودکرورا ترک- هوافون - آسه پورا 2021
1400/05/10نخ لاکرا30موجودکرورا ترک -هوافون - سانرایز- آسه پورا 2021
1400/05/10نخ لاکرا40موجودسانرایز - بایلو 2021
1400/05/10نخ لاکرا70موجودآسه پورا -سانرایز- بایلو 2021
1400/05/09نخ پنبه16/191000کارد -ازبک
1400/05/09نخ پنبه30/1131000شانه-کامپکت
1400/05/09نخ بی سی اف1500-200042000سفید
1400/05/09نخ بی سی اف1500-200043000مشکی
1400/05/09نخ بی سی اف1500-2000موجودرنگی
1400/05/05نخ اسپان30/169700رینگ (چینی) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/05نخ اسپان30/1رینگ (ایرانی) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1200 کسر می شود .
1400/05/05نخ پنبه20/1موجود اپن (پودی) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/04نخ پنبه20/186000 اپن (پودی) کیفیت عالی بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/04نخ پنبه20/192000 اپن (چله) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/04نخ پنبه30/195000اپن (گردباف) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/04نخ میکروفیلامنت75/14466500میکرو فلامنت چینی
1400/05/04نخ میکروفیلامنت100/14457000میکرو فلامنت چینی
1400/05/04نخ پلی استر پنبه20/1موجوداپن (40-60)
1400/05/04نخ پلی استر پنبه20/1موجوداپن (20-80)
1400/05/03نخ پنبه لاکرا16/40150000 بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 3000 کسر می شود .
1400/05/03نخ پنبه لاکرا20/40155000بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 3000 کسر می شود .
1400/05/03نخ پنبه لاکرا30/40177000بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 3000 کسر می شود .
1400/05/04نخ پلی استر ویسکوز30/176000رینگ (بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .)
1400/05/04نخ پلی استر ویسکوز30/280000رینگ (بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .)
1400/05/02نخ پنبه20/186000اپن (پودی) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/02نخ پنبه20/192000اپن (چله) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/02نخ پنبه30/195000اپن (چله) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/02نخ پنبه30/195000اپن (گردباف) بابت خرید با فاکتور رسمی از مبالغ فوق 1500 کسر می شود .
1400/05/02نخ پلی استر پنبه20/150000اپن (80/20) بدون شرط رنگ(2هفته)
1400/05/02نخ پلی استر پنبه20/154000اپن (80/20) با شرط رنگ
1400/05/02نخ پلی استر پنبه30/164000اپن (80/20)
1400/05/02نخ لاکرا20موجودکرورا ترک- هوافون - آسه پورا- کرورا ویتنام 2021
1400/05/02الیاف پنبهموجودازبک GM
1400/05/02نخ لاکرا30موجودکرورا ترک -هوافون - سانرایز- آسه پورا 2021
1400/05/02نخ لاکرا40موجودآسه پورا - بایلو 2021
1400/05/02نخ لاکرا70موجودآسه پورا - بایلو 2021
1400/05/02نخ بی سی اف1500-2000موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/05/02نخ اسپان16/155000 (شرط رنگ)
1400/05/02نخ اسپان20/150000 (شرط رنگ)
1400/04/29نخ ویسکوز30/190000رینگ هندی
1400/04/29نخ ویسکوز30/189500رینگ چینی
1400/04/29نخ پنبه لاکرا16/40150000
1400/04/29نخ پنبه لاکرا20/40155000
1400/04/29نخ پنبه لاکرا30/40177000
1400/04/29نخ پلی استر ویسکوز30/176000رینگ
1400/04/29نخ پلی استر ویسکوز30/281000رینگ
1400/04/29نخ پلی استر ویسکوز30/182000رینگ هندی (65-35)
1400/04/29نخ پنبه20/186000اپن اند پودی
1400/04/29نخ پنبه20/192000اپن اند چله
1400/04/29نخ پنبه30/195000اپن اند پودی
1400/04/29نخ پنبه30/196000اپن اند گردباف
1400/04/28نخ لاکرا20موجودکرورا ترک- آسه پورا- ویتنام 2021
1400/04/28نخ لاکرا30موجودکرورا ترک- آسه پورا- 2021
1400/04/28نخ لاکرا40موجود آسه پورا- بایلو 2021
1400/04/28نخ لاکرا70موجود آسه پورا- بایلو 2021
1400/04/26نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس - گاندی - جی کورین
1400/04/26نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین- گاندی پیچیده
1400/04/26نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات
1400/04/26نخ مونوفیلامنت20موجودبراق - توری کره
1400/04/26نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - تایوانی نتابیده جهت پود
1400/04/21نخ پودی16/192500اپن (پودی). ترکیه
1400/04/21نخ لاکرا20538000کرورا ترک - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا20534000آسه پورا - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا20527000کرورا ویتنام - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا30470000کرورا ترک- 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا30موجود آسه پورا - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا40362000بایلو- 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا40380000آسه پورا - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا70345000آسه پورا - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/21نخ لاکرا70333000بایلو - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/20نخ لاکرا30470000هوافون - 2021 (تعداد محدود)
1400/04/20نخ لاکرا20540000کرورا ترک - 2021
1400/04/20نخ لاکرا20534000آسه پورا - 2021
1400/04/20نخ لاکرا20530000کرورا ویتنام - 2021
1400/04/20نخ لاکرا30475000کرورا ترک - 2021
1400/04/20نخ لاکرا30موجودآسه پورا - 2021
1400/04/20نخ لاکرا40362000بایلو - 2021
1400/04/20نخ لاکرا40383000آسه پورا - 2021
1400/04/20نخ لاکرا70345000آسه پورا - 2021
1400/04/20نخ لاکرا70333000بایلو - 2021
1400/04/20نخ پنبه20/185000اپن (چله)
1400/04/20نخ پنبه30/191000اپن (گردباف)
1400/04/20نخ پنبه30/191000اپن (پودی)
1400/04/20نخ FDY75/4849000سوپربرایت - سفید
1400/04/20نخ FDY100/4848500سوپربرایت - سفید - مشکی
1400/04/20نخ FDY150/4848000سوپربرایت - سفید - رنگی
1400/04/20نخ FDY150/14448000سوپربرایت - سفید - رنگی
1400/04/20نخ FDY300/9647000سوپربرایت - سفید - رنگی
1400/04/20نخ FDY300/14447000سوپربرایت - سفید - رنگی
1400/04/20نخ FDY450/28846500سوپربرایت - سفید - مشکی
1400/04/20نخ FDY600/28847000سوپربرایت - سفی
1400/04/19نخ ویسکوز30/190000رینگ هندی
1400/04/19نخ ویسکوز30/189500رینگ چینی
1400/04/19نخ ویسکوز30/2102000رینگ هندی
1400/04/19نخ پنبه10/1108000رینگ کارد (الیاف ازبک)
1400/04/19نخ پنبه20/179000اپن پودی
1400/04/19نخ پنبه20/181000 اپن پودی (کیفیت عالی)
1400/04/19نخ اسپان30/165000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/19نخ اسپان30/269000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/19نخ اسپان40/173000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/19نخ اسپان20/150000 اپن اند
1400/04/19نخ اسپان16/1موجود اپن اند
1400/04/17نخ ترویرا (dty)100/4846500ساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/17نخ ترویرا (dty)150/4842000ساده/مينگل- سفيد
1400/04/17نخ ترویرا (dty)300/9642000ساده سفید
1400/04/17نخ ترویرا (dty)75/36موجودساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/17نخ ترویرا (dty)75/72موجودمینگل سفید
1400/04/17نخ ترویرا (dty)75/144موجودسفید
1400/04/17نخ ترویرا (dty)100/144موجودسفید
1400/04/17نخ ترویرا (dty)150/144موجودسفید
1400/04/16نخ لوملت190000هیویس کره
1400/04/16نخ لوملت185000تایوانی
1400/04/16نخ فولد (تاری پودی) 540117000تایوانی
1400/04/16نخ فولد (تاری پودی) 300150000تایوانی
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)100/4846500ساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)150/4842000ساده / مینگل سفید
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)300/9642000 ساده سفید
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)75/3642000ساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)75/72موجودمینگل سفید
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)75/144موجودسفید
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)100/144موجودسفید
1400/04/16نخ ترویرا (DTY)150/144موجودسفید
1400/04/16نخ جوت13موجودمتفرقه - اکیج
1400/04/16نخ جوت16موجودمتفرقه - اکیج
1400/05/06اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/04/16اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/05/06اسپاندکس100/40موجودسفید بدون شرط
1400/04/16اسپاندکس100/40موجودسفید شرط رنگ
1400/05/06اسپاندکس100/4090000مشکی
1400/04/16اسپاندکس150/2071000سفید بدون شرط رنگ
1400/04/16اسپاندکس150/20موجودسفید شرط رنگ
1400/04/16اسپاندکس150/2075000مشکی
1400/04/16اسپاندکس150/4071000سفید بدون شرط رنگ
1400/04/16اسپاندکس150/40موجودسفید شرط رنگ
1400/04/16اسپاندکس150/4075000مشکی
1400/04/16اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/04/16اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/04/15نخ اسپان30/165000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/15نخ اسپان30/269000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/15نخ اسپان40/173000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/15نخ پنبه30/1112000رینگ کارد
1400/04/15نخ پنبه30/1132000کامپکت سلطان
1400/04/15نخ پنبه30/192000اپن اند (گردباف)
1400/04/14نخ پنبه20/177500اپن اند فرشی
1400/04/13نخ بی سی اف 1500-200041000سفید
1400/04/13نخ بی سی اف 1500-200041500مشکی
1400/04/13نخ بی سی اف 1500-2000موجودرنگی
1400/04/12نخ پنبه20/181500اپن چله (کیفیت عالی)
1400/04/12نخ پنبه30/188500اپن گردباف
1400/04/12نخ پلی استر ویسکوز 30/174000رینگ - (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/12نخ پلی استر ویسکوز 30/277000رینگ کم تاب - (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/12نخ پلی استر ویسکوز 30/279000رینگ پر تاب - (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/12نخ پنبه20/175000اپن پودی
1400/04/09نخ لاکرا20560000کرورا ترک 2021
1400/04/09نخ لاکرا20559000آسه پورا 2021
1400/04/09نخ لاکرا20555000کرورا ویتنام 2021
1400/04/09نخ لاکرا30495000کرورا ترک 2021
1400/04/09نخ لاکرا30470000آسه پورا 2021
1400/04/09نخ لاکرا40366000بایلو 2021
1400/04/09نخ لاکرا40490000کرورا ترک 2021
1400/04/09نخ لاکرا40385000آسه پورا 2021
1400/04/09نخ لاکرا70360000آسه پورا 2021
1400/04/09نخ لاکرا70336000بایلو 2021
1400/04/09نخ اسپان30/164500رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/09نخ اسپان30/268500رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/08نخ پلی استر پنبه30/184000 (70/30) رینگ - پنبه شانه شده - تحویل هفته آینده
1400/04/08نخ پلی استر پنبه30/181200رینگ
1400/04/08نخ پلی استر پنبه40/183200رینگ
1400/04/09نخ پلی استر ویسکوز30/174000رینگ (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/09نخ پلی استر ویسکوز30/277000رینگ کم تاب (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/09نخ پلی استر ویسکوز30/279000رینگ پرتاب (کیفیت عالی - تضمین دار)
1400/04/08نخ اسپاندکس75/20104000سفید
1400/04/08نخ اسپاندکس75/20109000مشکی
1400/04/08نخ اسپاندکس75/40104000سفید
1400/04/08نخ اسپاندکس75/40109000مشکی
1400/04/08نخ اسپاندکس100/4088000سفید
1400/04/08نخ اسپاندکس100/4093000مشکی
1400/04/08نخ اسپاندکس150/4076000سفید
1400/04/08نخ اسپاندکس150/4081000مشکی
1400/04/08نخ اسپاندکس150/7084000سفید
1400/04/08نخ اسپاندکس150/7090000مشکی
1400/04/08نخ اسپاندکس300/7072000سفید
1400/04/08نخ اسپاندکس300/7077000مشکی
1400/04/08نخ لاکرا20موجودکرورا ترک - آسه پورا - هوافون- تایهو
1400/04/08نخ لاکرا30موجودکروراترک-آسه پورا
1400/04/08نخ لاکرا40موجودهوافون - آسه پورا- تایهو-بایلو
1400/04/08نخ لاکرا70موجودهوافون - آسه پورا- بایلو
1400/04/07نخ پنبه20/174000اپن پودي
1400/04/07نخ پنبه20/180000اپن چله (كيفيت عالي)
1400/04/07نخ پنبه30/185500اپن پودی
1400/04/07نخ پنبه30/187000اپن گردباف
1400/04/05نخ پنبه30/186000اپن تخت باف
1400/04/05نخ پنبه30/187000اپن گردباف (كيفيت عالي مخصوص گردباف)
1400/04/05نخ پنبه30/192000اپن الیاف ازبک (کیفیت عالی)
1400/04/05نخ بی سی اف1200 - 3000موجودسفید - رنگی - مشکی
1400/04/02نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس - گاندی - جی کورین
1400/04/02نخ مونوفیلامنت30موجودبراق - گاندی هندی
1400/04/02نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/04/02نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ گاندی هند- پیچیده
1400/04/02نخ مونوفیلامنت20موجودبراق - توری کره
1400/04/02نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - چینی
1400/04/02نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - تایوانی نتابیده جهت پود
1400/04/02نخ DTY75/36موجودساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/02نخ DTY75/72موجودساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/02نخ DTY100/48موجودساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/02نخ DTY150/48موجودساده / مینگل سفید- رنگی
1400/04/02نخ DTY300/96موجودساده/ مینگل/پری مینگل سفید -رنگی
1400/04/02نخ DTY75/144موجودسفید
1400/04/02نخ DTY100/144موجودسفید
1400/04/02نخ DTY150/144موجودسفید
1400/04/02نخ DTY150/288موجودمینگل /پری مینگل سفید
1400/04/02نخ DTY300/288موجودمینگل /پری مینگل سفید
1400/04/02نخ DTY300/576موجودمینگل /پری مینگل سفید
1400/04/02نخ DTY600/192موجودمینگل /پری مینگل سفید
1400/04/01نخ پنبه30/186000اپن اند تخت بافی
1400/04/01نخ پنبه30/188000اپن اند گردبافی
1400/04/01نخ پنبه30/192000اپن اند الیاف ازبک (کیفیت عالی)
1400/03/31نخ ویسکوز30/1موجودورتکس - کیفیت بسیار عالی - تضمین رنگ و بافت
1400/03/29نخ میکروفیلامنت75/14465500چینی
1400/03/29نخ میکروفیلامنت150/14454000چینی
1400/03/29نخ پنبه30/1130000 رینگ شانه - تحویل هفته آینده - موجودی محدود (2500 کیلوگرم)
1400/03/25نخ اسپان30/166800رینگ ويتكس
1400/03/24نخ پنبه30/1موجودموجود تهران
1400/03/24نخ FDY75/48موجودسوپربرایت - سفید
1400/03/24نخ FDY100/48موجودسوپربرایت - سفید - مشکی
1400/03/24نخ FDY150/48موجودسوپربرایت - سفید - رنگی
1400/03/24نخ FDY300/96موجودسوپربرایت - سفید -مشکی
1400/03/24نخ FDY300/144موجودسوپربرایت - سفید - مشکی
1400/03/24نخ FDY450/288موجودسوپربرایت - سفید
1400/03/23نخ ویسکوز30/180000ورتکس - کیفیت عالی-تضميني
1400/03/22نخ پنبه20/174500اپن پودي ايراني
1400/03/22نخ پنبه20/174500اپن پودي خارجي
1400/03/22نخ پنبه30/187000اپن تخت باف(كيفيت بسيار عالي )
1400/03/22نخ پنبه30/192000اپن اپن خارجي (الياف ازبك-كيفيت عالي)
1400/03/20نخ سی اف1000-200045500سفید
1400/03/20نخ سی اف180052000سفید
1400/03/20نخ سی اف180053000مشکی

 

سایت ایران­ یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.

۰۳۱۳۵۵۶۸۱۰۰   

    iranyarn@ 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

.