نخ پلی استر

پلی استر مصرفی در نساجی به دوصورت عمده تولید می شودالیاف وفیلامنت .بخش فابل ملاحظه ای از مصرف پلی استر به صورت الیاف ریسیده می باشد وعموماً هدف از استفاده پلی استر جایگزین نمودن آن با الیاف طبیعی در پاسخ به نیاز روزافزون جمعیت در حال رشدجهان وتامین پوشاک ومحدودیت منابع طبیعی می باشد.

الیاف پلی استر به دو صورت الیاف کوتاه و بلند عرضه می گردد. الیاف کوتاه یا پنبه ای غالباً به منظور جایگزین شدن با پنبه استفاده می شود در این سیستم ممکن است از الیاف صد در صد پلی استر یا ترکیب آن با یک یا چند الیاف دیگر مانند پنبه ،ویسکوز و… استفاده شود.

نخ پلی استر از ریسیده شدن الیاف پلی استر بوجود می آید. نخ پلی استر اسپان با نمرات 20 – 30 – 40 – 50 و .. بصورت تک لا و چند لا موجود است