صنعت پنبه ترکیه

      طبق برآوردها میزان پنبه ی تولید شده و سطح زیر کشت پنبه در سال 2021-22 به ترتیب 740000 متریک تن ( 3.4 میلیون عدل) و 450000 هکتار تخمین زده شده است. این مقادیر برای سال 2020-21 به ترتیب 630000 میلیون تن (2.9 میلیون عدل) و 350000 هکتار بوده است. دلیل این افزایش … ادامه خواندن صنعت پنبه ترکیه