نخ FDY

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/20300/144موجودسوپربرایت
1400/02/20450/288موجودسوپربرایت
1400/02/20 75/36موجودسوپربرایت

 

نخ ترویرا(DTY)

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/25150/4847500مینگل و ساده سفيد
1400/02/25150/4852000مینگل و ساده مشکی
1400/02/25100/4851000ساده / مينگل سفيد
1400/02/25100/48موجودساده / مينگل مشکی
1400/02/25300/9647500ساده سفيد
1400/02/25300/9652000مینگل و ساده مشکی
1400/02/06100/144موجودمیکرو فلامنت چینی
1400/02/06150/144موجودمیکرو فلامنت چینی
1400/02/0675/144موجودمیکرو فلامنت چینی

 

نخ مونوفیلامنت

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/20 60/4موجودبراق - تایوان
1400/02/2030 موجودمات - گاندی- هندی
1400/02/20 60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/02/2020موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/1120موجودبراق - کره ای
1400/02/1130موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/1130موجودمات _گاندی هند
1400/02/1130موجودبراق _گاندی هند
1400/02/11موجودنخ لوملت - هویس کره
1400/02/11540موجودنخ فولد (تاری پودی) - تایوانی
1400/02/11375موجودنخ اسلپ - چین

مطالب مرتبط با پلی استر فیلامنت

نخ پلی استر

نخ دندان چگونه تولید می‌شود؟

تور ماهیگیری چگونه تولید می‌شود؟

زنگ خطر جدی برای توقف واحدهای تولید نخ و پارچه کشور

نخ اسپاندکس

آنچه باید در مورد خصوصیات نخ DTY بدانید