جدول قیمت :

تاریخ بروزرسانینوع کالانمرهقیمت به تومان توضیحات
1400/03/26نخ پنبه30/1130000 رینگ شانه - تحویل هفته آینده - موجودی محدود (2500 کیلوگرم)
1400/03/25نخ میکروفیلامنت75/14465500چینی
1400/03/25نخ میکروفیلامنت150/14454000چینی
1400/03/25نخ اسپان30/162000رینگ (كيفيت خوب با تضمين)
1400/03/25نخ اسپان30/163000رینگ (مخصوص گردباف)
1400/03/25نخ اسپان30/165000رینگ (كيفيت عالي تضميني)
1400/03/25نخ اسپان30/166800رینگ ويتكس
1400/03/24نخ پنبه30/1موجودموجود تهران
1400/03/24نخ لاکرا20موجودکرورا ترک - آسه پورا - هوافون
1400/03/24نخ لاکرا30موجودکرورا ترک - آسه پورا
1400/03/24نخ لاکرا70موجودهوافون - بایلو
1400/03/24نخ FDY75/48موجودسوپربرایت - سفید
1400/03/24نخ FDY100/48موجودسوپربرایت - سفید - مشکی
1400/03/24نخ FDY150/48موجودسوپربرایت - سفید - رنگی
1400/03/24نخ FDY300/96موجودسوپربرایت - سفید -مشکی
1400/03/24نخ FDY300/144موجودسوپربرایت - سفید - مشکی
1400/03/24نخ FDY450/288موجودسوپربرایت - سفید
1400/03/24نخ DTY100/48موجودساده / مینگل سفید- مشکی
1400/03/24نخ DTY150/48موجودساده/مينگل- سفيد- مشکی
1400/03/24نخ DTY300/96موجودساده سفید - مشکی
1400/03/24نخ DTY75/144موجودسفید
1400/03/24نخ DTY100/144موجودسفید
1400/03/24نخ DTY150/144موجودسفید
1400/03/24نخ لاکرا40موجودکرورا ترک - آسه پورا - هوافون
1400/03/23نخ ویسکوز30/180000ورتکس - کیفیت عالی-تضميني
1400/03/22نخ پنبه20/174500اپن پودي ايراني
1400/03/22نخ پنبه20/174500اپن پودي خارجي
1400/03/22نخ پنبه30/187000اپن تخت باف(كيفيت بسيار عالي )
1400/03/22نخ پنبه30/192000اپن اپن خارجي (الياف ازبك-كيفيت عالي)
1400/03/20نخ سی اف1000-200045500سفید
1400/03/20نخ سی اف180052000سفید
1400/03/20نخ سی اف180053000مشکی
1400/03/20نخ سی اف180054000رنگی
1400/03/18نخ FDY75/48موجودسوپربرایت
1400/03/18نخ FDY100/48موجودسوپربرایت
1400/03/20نخ FDY150/48موجودسوپربرایت
1400/03/20نخ FDY300/96موجودسوپربرایت
1400/03/20نخ FDY300/144موجودسوپربرایت
1400/03/20نخ FDY450/288موجودسوپربرایت
1400/03/20نخ ترویرا100/48موجودساده / مینگل سفید- کارتنی
1400/03/20نخ ترویرا150/48موجودساده/مينگل- سفيد- مشکی
1400/03/20نخ ترویرا300/96موجودساده سفید - مشکی
1400/03/20نخ ترویرا75/144موجودسفید
1400/03/18نخ ترویرا100/144موجودسفید
1400/03/20نخ ترویرا150/144موجودسفید
1400/03/20نخ سی اف1000-200047000مشکی
1400/03/20نخ سی اف1000-200048000رنگی
1400/03/20نخ پنبه30/187000 اپن تخت باف
1400/03/20نخ پنبه20/174500 اپن پودي ايراني
1400/03/20نخ پنبه20/174500 اپن پودي خارجي
1400/03/20نخ ویسکوز30/181000ورتکس - کیفیت بسیار عالی - تضمین رنگ و بافت
1400/03/17نخ پنبه30/189000 اپن گردباف
1400/03/17نخ پنبه30/192500الياف ازبك (كيفيت بسيار عالي )
1400/03/17نخ پنبه20/170000اپن پودي
1400/03/17نخ پنبه20/175300اپن پودي (کیفیت عالی)
1400/03/17نخ پنبه20/179000اپن چله (مخصوص تار تضميني)
1400/03/12نخ اسپان30/165000رینگ - تضمین رنگ و بافت - کیفیت عالی
1400/03/12نخ اسپان40/174000رینگ - تضمین رنگ و بافت - کیفیت عالی
1400/03/12نخ اسپان50/1موجودرینگ - تضمین رنگ و بافت - کیفیت عالی
1400/03/10نخ لاکرا20موجودکرورا ترک - آسه پورا - کرورا ویتنام
1400/03/10نخ لاکرا30موجودکروراترک
1400/03/10نخ لاکرا40موجودهوافون - آسه پورا- کرورا ویتنام
1400/03/10نخ لاکرا70موجودهوافون - بایلو - آسه پورا
1400/03/10نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/03/10نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/03/11نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/03/11نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - تایوان
1400/03/11نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/03/11نخ ویسکوز30/1موجودورتکس - کیفیت بسیار عالی - تضمین رنگ و بافت - بصورت نقدی و مدت
1400/03/11نخ پنبه16/178000اپن اند (کیفیت عالی)
1400/03/11نخ پنبه30/1موجوداپن اند چله (كيفيت عالي)
1400/03/11نخ پنبه30/1موجوداپن اند گردباف
1400/03/11نخ میکروفیلامنت75/144موجودام سی
1400/03/06نخ میکروفیلامنت100/144موجودام سی
1400/03/11نخ میکروفیلامنت150/144موجودام سی
1400/03/11نخ ویسکوز30/1موجودرینگ - هندی - اصفهان بدون انبارداري
1400/03/11نخ پنبه30/1موجودکامپکت یوزتکس
1400/03/11نخ پنبه30/1موجودکامپکت سلطان
1400/03/04نخ ترویرا (dty)100/4848300ساده / مینگل سفید- کارتنی
1400/03/04نخ ترویرا (dty)150/4844500ساده / مینگل سفید
1400/03/04نخ ترویرا (dty)150/4848500ساده /مینگل مشکی
1400/03/04نخ ترویرا (dty)300/9644500ساده سفید
1400/03/04نخ ترویرا (dty)300/9648500ساده /مینگل مشکی
1400/03/04نخ لاکرا20موجودکرورا ترک - آسه پورا - کرورا ویتنام
1400/03/04نخ لاکرا30موجودکروراترک - کروراویتنام
1400/03/04نخ لاکرا40موجودهوافون - آسه پورا- کرورا ویتنام
1400/03/04نخ لاکرا70موجودهوافون - ایلو - آسه پورا
1400/03/03الیاف پنبهموجودیک سفید یک پست
1400/03/03الیاف اکریلیک5.6موجودبایر آلمان - برایت و سمیدال - طول الیاف 150-130
1400/03/03الیاف اکریلیک4.1موجودبایر آلمان - سمیدال - طول الیاف 150-130
1400/03/02نخ پنبه 16/178000 اپن اند پودي (کیفیت عالی)
1400/03/02نخ پنبه 20/170000 اپن اند پودي
1400/03/01نخ پنبه 20/176000 اپن اند پودي (کیفیت عالی)
1400/03/02نخ پنبه 30/187000 اپن چله
1400/03/02نخ پنبه 30/189000 اپن گردباف
1400/03/02نخ میکروفیلامنت100/144موجودام سی
1400/03/02نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/03/02نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/03/02نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/03/02نخ مونوفیلامنت60/4موجود براق - تایوان
1400/03/02نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/03/02نخ پنبه 20/1موجود اپن چله
1400/02/28نخ پلی استر پنبه 30/1موجود اپن اند (70-30) مخصوص گردباف - کیفیت عالی
1400/02/28نخ ویسکوز30/1موجود رینگ هندی - موجود اصفهان - بدون انبارداری
1400/02/28نخ پنبه16/178500اپن كيفيت عالي (تضميني)
1400/02/28نخ پنبه20/175700 اپن پود پارچه - كيفيت عالي
1400/02/28نخ پنبه20/1موجود اپن چله
1400/02/28نخ لاکرا20موجودهوافون- آسه پورا - کرورا ویتنام- ترک
1400/02/28نخ لاکرا30موجود کرورا ویتنام- سیس هارت چین
1400/02/28نخ لاکرا40موجودهوافون - آسه پورا
1400/02/28نخ لاکرا70موجودبایلو - آسه پورا
1400/02/28نخ پلی استر پنبه30/1موجود اپن اند - رنگی
1400/02/28نخ اسپان16/15400 اپن اند - با شرط رنگ
1400/02/25نخ DTY (ترویرا) 100/4851000ساده / مینگل سفید
1400/02/25نخ DTY (ترویرا) 150/4847500ساده/مينگل سفيد
1400/02/25نخ DTY (ترویرا) 300/9652000ساده /مینگل مشکی
1400/02/25نخ DTY (ترویرا) 150/4847500ساده سفید
1400/02/25نخ DTY (ترویرا) 300/9652000ساده /مینگل مشکی
1400/02/25نخ پلی استر پنبه10موجود(50/50) - تحویل فوری
1400/02/21نخ پنبه30/189000اپن گردباف
1400/02/21نخ نایلون 6100122000براق- چینی
1400/02/21نخ نایلون 6200موجودبراق- چینی
1400/02/21نخ نایلون 670موجودبراق - چینی
1400/02/21نخ نایلون 61260125000 چینی
1400/02/21نخ نایلون 61670125000 چینی
1400/02/21نخ نایلون 6840موجود چینی
1400/02/20نخ اسپان30/190000رینگ اسلب چینی
1400/02/20نخ لاکرا20 موجودهوافون - آسه پورا - کرورا ویتنام
1400/02/20نخ لاکرا30موجودکرورا ویتنام
1400/02/20نخ لاکرا40موجودهوافون - آسه پورا
1400/02/20نخ لاکرا70موجودبایلو
1400/02/20نخ اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس100/40موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس150/40موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/20نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/02/20نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/20نخ مونوفیلامنت60/4موجود براق - تایوان
1400/02/20نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/02/20نخ fdy100/48موجودسوپربرایت
1400/02/20نخ fdy300/144موجودسوپربرایت
1400/02/20نخ fdy450/288موجودسوپربرایت
1400/02/19نخ اسپان30/168000رینگ (کیفیت عالی - تضمینی)
1400/02/19نخ پنبه30/189000اپن گردباف
1400/02/19نخ پنبه30/192000اپن گردباف کیفیت عالی
1400/02/19نخ پنبه30/195000اپن الیاف ازبک کیفیت عالی
1400/02/18نخ FDY75/36موجودسوپربرایت
1400/02/18نخ FDY300/144موجودسوپربرایت
1400/02/18نخ FDY450/288موجودسوپربرایت
1400/02/15نخ اسپان20/1موجودرینگ بدون شرط
1400/02/15نخ اسپان30/177000مشکی رینگ نمره 30/1 هندی
1400/02/15نخ اسپان30/2موجودرینگ با تاب ۳۸۰
1400/02/15نخ ترویرا100/4850700ساده / مینگل سفید
1400/02/15نخ ترویرا150/4846700ساده / مینگل سفید
1400/02/15نخ ترویرا150/4850700ساده /مینگل مشکی
1400/02/15نخ ترویرا300/9647200 ساده سفید
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودسلطان
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودگلوبال
1400/02/13نخ اسپاندکس100/40موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس150/40موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودیوزتکس
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودایرانی
1400/02/13نخ پنبه لایکرا10/40موجودهندی
1400/02/12نخ ویسکوز30/187500ورتکس
1400/02/12نخ پنبه10/160000اپن فرشی
1400/02/12نخ پنبه10/174000اپن پودی
1400/02/12نخ پنبه20/174000اپن فرشی
1400/02/12نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/12نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/02/12نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/12نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - تایوان
1400/02/12نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/02/12نخ لوملتموجودهویس کره
1400/02/12نخ فولد540موجود(تاری پودی) - تایوانی
1400/02/12نخ پنبه20/176500اپن پودی
1400/02/12نخ پنبه20/180700اپن چله
1400/02/12نخ پنبه30/189000اپن گردباف
1400/02/12نخ پنبه30/195000اپن الیاف ازبک (کیفیت عالی و تضمینی)
1400/02/12نخ پلی استر30/2موجودتاب ۳۸۰. با شرط رنگ
1400/02/12نخ اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/02/11نخ بی سی اف1000 تا 2000موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/02/11نخ لاستیک ورلدفلکس 40/42105000روغنی -سفید-تایلندی
1400/02/11نخ لاستیک NRT40/42110000روغنی -سفید-تایلندی
1400/02/11نخ پلی استر30/278000 رینگ. تاب ۳۸۰. با شرط رنگ
1400/02/11نخ پنبه30/1141500رینگ کامپکت - سلطان ۲۵ کیلویی اصلی
1400/02/11نخ پنبه779500کارد رینگ - تک لا
1400/02/11نخ سی اف1000تا 200056200سفید
1400/02/11نخ سی اف180059700سفید
1400/02/11نخ سی اف1800060700مشکی
1400/02/11نخ سی اف180062700رنگی
1400/02/11نخ سی اف1000تا 200057200مشکی
1400/02/11نخ سی اف1000تا 200059300رنگی
1400/02/09نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/09نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/02/09نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/09نخ مونوفیلامنتموجودنخ لوملت - هویس کره
1400/02/09نخ مونوفیلامنت540موجودنخ فولد (تاری پودی) - دنیر 540 - تایوانی
1400/02/07نخ لاکرا 20موجودچینی - ترک
1400/02/07نخ لاکرا 30 - 40 - 70موجودچینی
1400/02/06نخ میکروفیلامنت75/144موجودچینی
1400/02/06نخ میکروفیلامنت100/144موجودچینی
1400/02/06نخ میکروفیلامنت150/144موجودچینی
1400/02/06نخ پنبه16/2موجوداپن اند
1400/02/06نخ پنبه30/1موجودرینگ کارد
1400/02/02نخ پنبه لاکرا10/40موجودهندی
1400/02/01نخ شبه جوتمطابق با نمره 13موجود
1400/01/31نخ پلی استر ویسکوز30/175500۸۰/۲۰ ایرجت - مخصوص گردبافی
1400/01/31نخ پلی استر ویسکوز30/183000رینگ
1400/01/31نخ پنبه50/1148000شانه کامپکت - محدود- تحویلی
1400/01/31نخ پنبه20/1115000کارد -پنبه ازبک
1400/01/29نخ سی اف1000-200054500سفید
1400/01/29نخ سی اف180059000سفید
1400/01/29نخ سی اف1000تا 200056000مشکی
1400/01/29نخ سی اف180060000مشکی
1400/01/29نخ سی اف1000تا 200057000رنگی
1400/01/29نخ سی اف180061000رنگی
1400/01/28نخ DTY100/48موجودساده / مینگل سفید-مشکی
1400/01/28نخ DTY150/48موجودساده / مینگل سفید-مشکی
1400/01/28نخ DTY300/48موجودساده / مینگل سفید-مشکی
1400/01/28نخ پنبه50/1موجودرینگ شانه کامپکت
1400/01/28نخ لوملتموجودهویس کره
1400/01/28نخ فولد540موجود (تاری پودی) - تایوانی
1400/01/28نخ پلی استر ویسکوز30/1موجود۸۰/۲۰ ایرجت - مخصوص گردبافی - تحویل یک هفته ای
1400/01/25نخ ویسکوز30/1موجودرينگ هندي
1400/01/25نخ ویسکوز30/2موجودرينگ هندي - كيفيت عالي
1400/01/24نخ ویسکوز30/191000ورتكس - كيفيت عالي و تضمين دار
1400/01/23نخ پنبه30/1موجودکارد اسلب. محدود
1400/01/23الیاف اکریلیک بایر5.6موجودبرایت و سمیدال - طول الیاف 150-130
1400/01/23الیاف اکریلیک بایر4.1موجودسمیدال - طول الیاف 150-130
1400/01/23نخ پنبه30/1موجودكامپكت (ازبك سلطان اصلي-٢٥ كيلويي)
1400/01/23نخ ویسکوز30/1موجودرينگ (چيني و هندي)
1400/01/22نخ پنبه30/186500اپن
1400/01/22نخ پنبه30/197000اپن (كيفيت عالي الياف ازبك)
1400/01/18نخ ویسکوز30/1100000هندی
1400/01/18نخ پنبه30/1موجوداپن اند اسلب
1400/01/21نخ DTY100/48موجودساده / میگل سفید
1400/01/21نخ DTY100/48موجودساده/مینگل مشکی
1400/01/21نخ DTY150/48موجودساده/مينگل سفيد
1400/01/21نخ DTY150/48موجودساده/مينگل مشکی
1400/01/21نخ DTY 300/96موجودساده سفید
1400/01/21نخ DTY 300/96موجودساده /مینگل مشکی
1400/01/16نخ نایلون 6100موجودبراق- چینی
1400/01/16نخ نایلون 6200موجودبراق- چینی
1400/01/16نخ نایلون 66840موجود چینی
1400/01/16نخ نایلون 61260موجود چینی
1400/01/16نخ نایلون 61670موجود چینی
1400/01/16نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 140موجود هوافون
1400/01/16نخ لاکرا70موجودکرورا ویتنام
1400/01/15نخ بی سی اف 1000تا 2000 52800سفید
1400/01/15نخ بی سی اف 1000تا 2000 53300مشکی
1400/01/15نخ بی سی اف 1000تا 2000 54800رنگی
1400/01/15نخ لوملت موجودهویس کره
1400/01/15نخ فولد 540موجود(تاری پودی) - تایوانی
1400/01/15نخ اسلپ375موجودچین
1400/01/14نخ پنبه30/1موجودرینگ کامپکت (ازبک. یوزتکس و گلوبال) موجود تهران
1400/01/14نخ پلی استر 30/175000رینگ چینی (ویتکس). موجود تهران
99/12/26نخ پنبه20/1موجوداپن پودي - اصفهان-آماده حمل