مادربورد دستگاه ریسندگی

تعدادی مادربورد دستگاه ریسندگی اتوکنر موراتا مدل 5-7 موجود میباشد.