دو خط کامل حلاجی ریتر با ظرفیت 25 تن

دو خط کامل حلاجی ریتر با ظرفیت 25 تن 

  •  سیزده عدد کاردینگ ریتر C50
  • پنج عدد کاردینگ تروشلر DK903
  • سه عدد دستگاه پاساژ RSB 951
  • شانزده عدد دستگاه شانه ریتر از مدل E5 تا E60