نخ FDY

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/11/07300/144موجودسوپربرایت
1399/11/07450/144موجودسوپربرایت
1399/11/07 75/36موجودسوپربرایت

مطالب مرتبط با FDY

آنچه باید درباره نخ fdy بدانیم

انواع نخ پلی استر

بررسی افزایش قیمت 5 نخ متفاوت در سال گذشته

مقایسه نوسانات نرخ ارز با نخ fdy دنیر 150/48 در سال 97

انواع نخ های پلی استر: