انتشار : 16 تیر 1394 | بروزرسانی : 8 دی 1399

مشاهده آنلاین قیمت نخ

جدول قیمت :

تاریخ بروزرسانینوع کالانمرهقیمت به تومان توضیحات
1400/02/21نخ پنبه30/189000اپن گردباف
1400/02/21نخ پنبه16/1موجوداپن. کیفیت عالی
1400/02/21نخ نایلون 6100122000براق- چینی
1400/02/21نخ نایلون 6200موجودبراق- چینی
1400/02/21نخ نایلون 670موجودبراق - چینی
1400/02/21نخ نایلون 61260125000 چینی
1400/02/21نخ نایلون 61670125000 چینی
1400/02/21نخ نایلون 6840موجود چینی
1400/02/20نخ اسپان30/190000رینگ اسلب چینی
1400/02/20نخ لاکرا20 موجودهوافون - آسه پورا - کرورا ویتنام
1400/02/20نخ لاکرا30موجودکرورا ویتنام
1400/02/20نخ لاکرا40موجودهوافون - آسه پورا
1400/02/20نخ لاکرا70موجودبایلو
1400/02/20نخ اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس100/40موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس150/40موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/02/20نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/20نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/02/20نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/20نخ مونوفیلامنت60/4موجود براق - تایوان
1400/02/20نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/02/20نخ fdy100/48موجودسوپربرایت
1400/02/20نخ fdy300/144موجودسوپربرایت
1400/02/20نخ fdy450/288موجودسوپربرایت
1400/02/19نخ اسپان30/168000رینگ (کیفیت عالی - تضمینی)
1400/02/19نخ پنبه30/189000اپن گردباف
1400/02/19نخ پنبه30/192000اپن گردباف کیفیت عالی
1400/02/19نخ پنبه30/195000اپن الیاف ازبک کیفیت عالی
1400/02/18نخ FDY75/36موجودسوپربرایت
1400/02/18نخ FDY300/144موجودسوپربرایت
1400/02/18نخ FDY450/288موجودسوپربرایت
1400/02/15نخ اسپان20/1موجودرینگ بدون شرط
1400/02/15نخ اسپان30/177000مشکی رینگ نمره 30/1 هندی
1400/02/15نخ اسپان30/2موجودرینگ با تاب ۳۸۰
1400/02/15نخ ترویرا100/4850700ساده / مینگل سفید
1400/02/15نخ ترویرا150/4846700ساده / مینگل سفید
1400/02/15نخ ترویرا150/4850700ساده /مینگل مشکی
1400/02/15نخ ترویرا300/9647200 ساده سفید
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودسلطان
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودگلوبال
1400/02/13نخ اسپاندکس100/40موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس150/40موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس150/70موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس300/70موجودسفید - مشکی
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودیوزتکس
1400/02/13نخ پنبه30/1موجودایرانی
1400/02/13نخ پنبه لایکرا10/40موجودهندی
1400/02/12نخ ویسکوز30/187500ورتکس
1400/02/12نخ پنبه10/160000اپن فرشی
1400/02/12نخ پنبه10/174000اپن پودی
1400/02/12نخ پنبه20/174000اپن فرشی
1400/02/12نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/12نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/02/12نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/12نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - تایوان
1400/02/12نخ مونوفیلامنت60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/02/12نخ لوملتموجودهویس کره
1400/02/12نخ فولد540موجود(تاری پودی) - تایوانی
1400/02/12نخ پنبه20/176500اپن پودی
1400/02/12نخ پنبه20/180700اپن چله
1400/02/12نخ پنبه30/189000اپن گردباف
1400/02/12نخ پنبه30/195000اپن الیاف ازبک (کیفیت عالی و تضمینی)
1400/02/12نخ پلی استر30/2موجودتاب ۳۸۰. با شرط رنگ
1400/02/12نخ اسپاندکس75/20موجودسفید - مشکی
1400/02/12نخ اسپاندکس75/40موجودسفید - مشکی
1400/02/11نخ بی سی اف1000 تا 2000موجودسفید - مشکی - رنگی
1400/02/11نخ لاستیک ورلدفلکس 40/42105000روغنی -سفید-تایلندی
1400/02/11نخ لاستیک NRT40/42110000روغنی -سفید-تایلندی
1400/02/11نخ پلی استر30/278000 رینگ. تاب ۳۸۰. با شرط رنگ
1400/02/11نخ پنبه30/1141500رینگ کامپکت - سلطان ۲۵ کیلویی اصلی
1400/02/11نخ پنبه779500کارد رینگ - تک لا
1400/02/11نخ سی اف1000تا 200056200سفید
1400/02/11نخ سی اف180059700سفید
1400/02/11نخ سی اف1800060700مشکی
1400/02/11نخ سی اف180062700رنگی
1400/02/11نخ سی اف1000تا 200057200مشکی
1400/02/11نخ سی اف1000تا 200059300رنگی
1400/02/09نخ مونوفیلامنت30موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/09نخ مونوفیلامنت30موجودمات _گاندی هند
1400/02/09نخ مونوفیلامنت20موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/09نخ مونوفیلامنتموجودنخ لوملت - هویس کره
1400/02/09نخ مونوفیلامنت540موجودنخ فولد (تاری پودی) - دنیر 540 - تایوانی
1400/02/07نخ لاکرا 20موجودچینی - ترک
1400/02/07نخ لاکرا 30 - 40 - 70موجودچینی
1400/02/06نخ میکروفیلامنت75/144موجودچینی
1400/02/06نخ میکروفیلامنت100/144موجودچینی
1400/02/06نخ میکروفیلامنت150/144موجودچینی
1400/02/06نخ پنبه16/2موجوداپن اند
1400/02/06نخ پنبه30/1موجودرینگ کارد
1400/02/02نخ پنبه لاکرا10/40موجودهندی
1400/02/01نخ شبه جوتمطابق با نمره 13موجود
1400/01/31نخ پلی استر ویسکوز30/175500۸۰/۲۰ ایرجت - مخصوص گردبافی
1400/01/31نخ پلی استر ویسکوز30/183000رینگ
1400/01/31نخ پنبه50/1148000شانه کامپکت - محدود- تحویلی
1400/01/31نخ پنبه20/1115000کارد -پنبه ازبک
1400/01/29نخ سی اف1000-200054500سفید
1400/01/29نخ سی اف180059000سفید
1400/01/29نخ سی اف1000تا 200056000مشکی
1400/01/29نخ سی اف180060000مشکی
1400/01/29نخ سی اف1000تا 200057000رنگی
1400/01/29نخ سی اف180061000رنگی
1400/01/28نخ DTY100/48موجودساده / مینگل سفید-مشکی
1400/01/28نخ DTY150/48موجودساده / مینگل سفید-مشکی
1400/01/28نخ DTY300/48موجودساده / مینگل سفید-مشکی
1400/01/28نخ پنبه50/1موجودرینگ شانه کامپکت
1400/01/28نخ لوملتموجودهویس کره
1400/01/28نخ فولد540موجود (تاری پودی) - تایوانی
1400/01/28نخ پلی استر ویسکوز30/1موجود۸۰/۲۰ ایرجت - مخصوص گردبافی - تحویل یک هفته ای
1400/01/25نخ ویسکوز30/1موجودرينگ هندي
1400/01/25نخ ویسکوز30/2موجودرينگ هندي - كيفيت عالي
1400/01/24نخ ویسکوز30/191000ورتكس - كيفيت عالي و تضمين دار
1400/01/23نخ پنبه30/1موجودکارد اسلب. محدود
1400/01/23الیاف اکریلیک بایر5.6موجودبرایت و سمیدال - طول الیاف 150-130
1400/01/23الیاف اکریلیک بایر4.1موجودسمیدال - طول الیاف 150-130
1400/01/23نخ پنبه30/1موجودكامپكت (ازبك سلطان اصلي-٢٥ كيلويي)
1400/01/23نخ ویسکوز30/1موجودرينگ (چيني و هندي)
1400/01/22نخ پنبه30/186500اپن
1400/01/22نخ پنبه30/197000اپن (كيفيت عالي الياف ازبك)
1400/01/18نخ ویسکوز30/1100000هندی
1400/01/18نخ پنبه30/1موجوداپن اند اسلب
1400/01/21نخ DTY100/48موجودساده / میگل سفید
1400/01/21نخ DTY100/48موجودساده/مینگل مشکی
1400/01/21نخ DTY150/48موجودساده/مينگل سفيد
1400/01/21نخ DTY150/48موجودساده/مينگل مشکی
1400/01/21نخ DTY 300/96موجودساده سفید
1400/01/21نخ DTY 300/96موجودساده /مینگل مشکی
1400/01/16نخ نایلون 6100موجودبراق- چینی
1400/01/16نخ نایلون 6200موجودبراق- چینی
1400/01/16نخ نایلون 66840موجود چینی
1400/01/16نخ نایلون 61260موجود چینی
1400/01/16نخ نایلون 61670موجود چینی
1400/01/16نخ لاکرا20 - 30 - 40 - 140موجود هوافون
1400/01/16نخ لاکرا70موجودکرورا ویتنام
1400/01/15نخ بی سی اف 1000تا 2000 52800سفید
1400/01/15نخ بی سی اف 1000تا 2000 53300مشکی
1400/01/15نخ بی سی اف 1000تا 2000 54800رنگی
1400/01/15نخ لوملت موجودهویس کره
1400/01/15نخ فولد 540موجود(تاری پودی) - تایوانی
1400/01/15نخ اسلپ375موجودچین
1400/01/14نخ پنبه30/1موجودرینگ کامپکت (ازبک. یوزتکس و گلوبال) موجود تهران
1400/01/14نخ پلی استر 30/175000رینگ چینی (ویتکس). موجود تهران
99/12/26نخ پنبه20/1موجوداپن پودي - اصفهان-آماده حمل

 

سایت ایران­ یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.

۰۳۱۳۵۵۶۸۱۰۰   

    iranyarn@ 

 

2 دیدگاه برای “مشاهده آنلاین قیمت نخ

  1. سعيد گفته:

    چرا ايران يارن را سرهم نوشتن و شده ايرانيارن كه اشتباه خونده بشه

    اولين نفري كه جواب اينو خوند و جوابگوي سايت هست به من جواب بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.