دستگاه HVI، بررسی پارامترهای طولی الیاف

دستگاه HVI

در ادامه ی مقاله ی قبلی مبنی بر معرفی دستگاه HVI در آنالیز کیفیت الیاف پنبه، در این مقاله و مقالات بعدی به تشریح پارامترهای داده شده توسط دستگاه خواهیم پرداخت:

  • Length Uniformity

دستگاه HVI توزیع طول الیاف را با استفاده از شاخصی به نام Length Uniformity نشان میدهد. این عدد با استفاده تقسیم کردن میانگین طول الیاف بر نیمه بالایی میانگین طول الیاف و به صورت درصد بیان میشود. هرچه این عدد بالاتر باشد به مفهوم بهتر بودن یکنواختی طول الیاف است. الیافی با شاخص Length Uniformity 83 یا بالاتر در دسته ی الیافی با یکنواختی خوب هستند و شاخص زیر 78 نشان دهنده ی توزیع طولی نایکنواخت است.

  • Short Fiber Index

Short Fiber Index یا SFC یا SFI در سیستم HVI براساس توزیع طول الیاف در سراسر نمونه اندازه گیری میشود. در یک نمونه الیاف طول الیاف کوتاه آن نیست که مهم است بلکه محتوای الیاف کوتاه است که اهمیت دارد. بنابراین بهتر است الیافی با طول کوتاه تر اما محتوای الیاف کوتاه بسیار کمتر داشته باشیم. بررسی ها نشان داده است زیاد بودن محتوای الیاف کوتاه بر بازدهی پروسه ی تولید و کیفیت محصول نهایی بسیار اثرگذار است و آن را کاهش میدهد. دستگاه HVI پارامترهای طولی الیاف را با استفاده از تکنیک فیبروگرام اندازه گیری میکند. در شکل زیر نمودار فیبروگرام نشان داده شده است.

البته این شاخص با استفاده از روابط دیگری نیز قابل محاسبه است که در زیر فرمول های مورد استفاده ذکر شده اند:

  1. Short Fiber Index = 122.56 – (12.87 x UHM) – (1.22 x UI)

UHM:  Upper Half Mean Length (inches)
UI : Uniformity Index

  1. Short Fiber Index = 90.34 – (37.47 x SL2) – (0.90 x UR)

SL2 : 2.5% Span length (inches)
UR : Uniformity Ratio

لینک کوتاه

فهرست مطالب

نمایشگاه نخ و الیاف تویاپ ترکیه

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نخ استانبول 27 الی 29 بهمن 1401

کتاب تحلیل بازار پنبه

کتاب پتبه بازار نخ و الیاف ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *