بازار نخ و الیاف ایران

مدیریت مجموعه

سعید ناظمی

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست 

تیم فروش

صالح ناظمی

نخ اسپان
ویسکوز
الیاف اسپان

زهره شهریاری

نخ لاکرا
نخ اسپاندکس

لیلا سعیدی

نخ پنبه
نخ اسپان
الیاف پنبه

نگار فرزانه فر

نخ ترویرا
نخ CF-BCF

تیم IT

صالح ناظمی

نخ اسپان
ویسکوز
الیاف اسپان

Emma Morton

Fitness Guru

Tammy Woo

Personal Trainer

David Morse

Heavy Weight Trainer

تیم بازر گانی خارج

Emma Morton

Fitness Guru

صالح ناظمی

نخ اسپان
ویسکوز
الیاف اسپان

David Morse

Heavy Weight Trainer

Tammy Woo

Personal Trainer

تیم حسابداری

Emma Morton

Fitness Guru

صالح ناظمی

نخ اسپان
ویسکوز
الیاف اسپان

David Morse

Heavy Weight Trainer

Tammy Woo

Personal Trainer

سایر افراد

Emma Morton

Fitness Guru

صالح ناظمی

نخ اسپان
ویسکوز
الیاف اسپان

David Morse

Heavy Weight Trainer

Tammy Woo

Personal Trainer

افتخارات و جوایز

محصولات قابل ارائه