وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests5
  • Active Registered1
  • Unique Visits Today229
  • Unique Visits Yesterday200
  • Visits This Week1235
  • Visits Previous Week1285


نخ FDY

نخ FDY پلی استرالیاف با نظم کامل ( کامل کشیده شده FOY)  Fully Oriented Yarn  یا Fully Drawn Yarn (  FDY):

با سرعت های بیش از 6000 متر در دقیقه تولید می گردند. ازدیاد طول این نوع الیاف بین 20 تا 30 درصد می باشد. این الیاف بیشتر برای تولید منسوجات بی بافت مورد استفاده قرار می گیرد.

نخ کاملا کشیده شده فرایند تولید ان شبیه فرایند POY است با این تفاوت که این نخ با سرعت بالا تابیده می شود و به صورت یکپارچه کشیده می شود. این کار اجازه می دهد که از طریق جهت گیری  و کریستالیزیشن ( بلور سازی) تثبیت شود. نخ ها با فرایند پلیمریزاسیون ادامه دار تولید می شود تمام ویژگی های اصلی نخ مانند سختی، طول، تنوع اوستر و اب رفتگی در مقابل اب جوش دقیقا کنترل می شود . درهم بافتن کنترل شده نیز به نخ کمک می کند تا نخ چند لا تولید شود.

نخ FDY به دودسته ساده و اینترمینگل تقسیم می شود. که نخ های اینترمینگل مناسب تابیدن مستقیم ، تابیدن (چله کشی) و بافتن به کار می رود.

نخ FDY مقاومت بسیار خوبی در برابر رنگ شدن دارد.