وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users8
  • Active Guests8
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today194
  • Unique Visits Yesterday30
  • Visits This Week1021
  • Visits Previous Week866


مشاهده آنلاین نخ سی اف CF

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 5 مرداد  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF  900 تا 3000 6700 سفید – بدون یووی
2 CF  900 تا 3000 7000 رنگی-بدون یووی
3 CF 900 تا 3000