قیمت نخ ویسکوز از 24-03-93 تا امروز

نوع نخ

نمره

توضیحات

قیمت

ویسکوز

20/1

هندی ( گروه A)

  278 INR

30/1

هندی ( گروه A)

  178 INR

30/2

هندی ( گروه A)

  199 INR