قیمت نخ ویسکوز 26مرداد 93

نوع نخ نمره توضیحات قیمت
ویسکوز 30/1 ( 100% ویسکوز) مخصوص Knitting INR 165
ویسکوز 30/2 ( 100% ویسکوز) مخصوص Knitting INR 191