وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users8
  • Active Guests8
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today194
  • Unique Visits Yesterday29
  • Visits This Week1021
  • Visits Previous Week866


قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ23   شهریور   و خارجی 19 مرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ  DTY 300/96 6000 نخ سفید مینگل
2 FDY 450/96 5700   سفید 
 3 DTY 300/96   سفید ساده
4 DTY 300/96

  مشکی ساده
 5  FDY 150/48

 یووان چین TBR
 6 FDY 300/96   برایت با شرط  
 7 نخ POY 125/36

  مشکی درجه یک   حمل از بندرعباس
8 نخ DTY 100/144   چینی
9 نخ DTY 150/144   چینی
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل
11 نخ DTY  75/36  ساده

 
         
         
         

 Main Menu