وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users4
  • Active Guests4
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today198
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1009
  • Visits Previous Week974


قیمت نخ جوت - کنف jute

قیمت های  داخلی 10 مهرماه و خارجی در تاریخ 25  ابان ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   13/1 1070 دلار /با کیفیت CB
2 نخ جوت   16/1 1060 دلار  با کیفیت CB
3 نخ جوت   13/1 5600 جوت داخلی
4 نخ جوت   16/1 5500 جوت داخلی
5 جوت (کنف)   13/1 6000 کریم جوت
6  جوت ( کنف )    16/1  5850  کریم جوت
7  جوت   10/1 1300 دلار با کیفیت CRX
8  جوت   8/1 1500 دلار با کیفیت CRX 
9 چتایی   40x6.5 29.00 دلار کریم جوت
10 چتایی   40x7   کریم جوت
11 چتایی   45x9   کریم جوت

Main Menu