قیمت نخ جوت 9 مهرماه 93

نوع نخ  نمره  توضیحات  کیفیت  قیمت ( ریال)
کنف جوت 6/1  کریم  CRX  73000
کنف جوت  16/1  کریم   CB  40000

Main Menu