مشاهده آنلاین قیمت نخ لایکرا

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 31فروردین  ماه و خارجی در25 اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   20  20700  
2 لاکرا  150/40   کش لایکرا سفید 
3 نخ اسپاندکس/نایلون 300/70   کش لایکرا سفید
4 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 48.85 یووان چین   6 ، 48 فیلامنت سفید خام ( ترکیبی لایکرا)
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 300/96 31.60 یووان چین   6 ، 24 فیلامنت  سفید خام( اسپاندکس رگیو لار)
6 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 49.15 یووان چین 6 ، 24 فیلامنت  سفید خام ( ترکیبی لایکرا)