وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users9
  • Active Guests9
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today224
  • Unique Visits Yesterday141
  • Visits This Week1047
  • Visits Previous Week956


قیمت الیاف

قیمت داخلی 25  ابان  و خارجی 20 مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 لیاف ایندین

  9500  
2 الیاف چین   9400  
3 الیاف بلاروس    9700  
4 الیاف هندی    9400  
5 الیاف tow کره   9500  

Main Menu