وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users11
  • Active Guests11
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today224
  • Unique Visits Yesterday141
  • Visits This Week1047
  • Visits Previous Week956


نخ بی سی اف bcf

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 15 آبان  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6700تومان  
2 نخ BCF  دنیر 1200 6900 تومان

3 نخ BCF دنیر 1000 7100 تومان  

Main Menu